مقالات مفید

 

526

گرفتن سریع گواهینامه ایزو    مدرک ISO HSE CE

صدور سریع گواهینامه ایزو, گواهینامه ایزو چیست ؟

گواهینامه ایزو جهت فرایند استاندارد سازی یک سازمان ، موسسه ویا صنف خاصی میباشد کارفرما جهت اخذ گواهینامه میبایست یکسری فرایندهای استاندارد سازی محصولات ، خدمات خودرا طی نماید وپس از ممیزی ازطریق مرجع صدور گواهی نامه ، گواهینامه ( مدرک ) درخواستی کارفرما صادر وتحویل داده میشود . گواهینامه درخواستی کارفرما خواه گواهینامه ایزو ، مدرک CE ، گواهینامه انطباقی سی ای ، گواهینامه جهت صادرات محصول ویا حتی گواهینامه HSE میبایست حتما استانداردهای سازمان ملی مرجع رارعایت کرده باشد معمولا کارفرمایان بدلیل اینکه خود اکثرا به این استانداردها واقف نیستند جهت اخذ گواهینامه ایزو ، سی ای ، اچ اس ای ، بمراکز صدور گواهینامه مراجعه مینمایند . مرکز صدور انواع گواهی نامه ( مدرک ) ایران گواه میتواند جهت مشاوره اخذ گواهینامه ISO , CE , HSE وهمچنین 3000 صفحه مستندات استانداردهای ایزو ، سی ای ، اچ اس ای رارایگان دراختیار کارفرما بگذارد همچنین اعزام کارشناس جهت مستندسازی ویا حتی آموزش استاندارد ISO , CE , HSE درمرکز کارفرما داخل تهران رایگان میباشد دیگر مزیت اخذ گواهینامه ( مدرک ) ایزو ، CE ، HSE میتوان برشمرد شرکت ایران گواه بدون تعصب برروی برند خاصی میتواند بهترین مشاوره جهت اخذ گواهی نامه ایزو ، CE ، HSE ودر سریعترین زمان ممکن کارفرما رابه گواهینامه اصل برساند .

اخذ گواهینامه ایزو ، ISO ، IZO سریع و ارزان

صدور انواع گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO سریع و ارزان بموارد خاصی بستگی دارد ، چنانچه برای کارفرما تعیین تکلیف نشده باشد گواهینامه اخذ شده ایزو میبایست IAF باشد کارفرما جهت اخذ هرنوع استاندارد ایزو ISO میتواند از CB های غیر IAF جهت صدور گواهی نامه اقدام نماید اگر CB صدور گواهینامه جزو IAF نباشد میتواند باراحت گیری ممیزی جهت رعایت استاندارد ایزو وبا هزینه کمتر نسبت به IAF گواهینامه ایزو رابدست کارفرما برساند .

آیا گواهینامه CB غیر IAF گواهینامه ایزو ( ISO ) اصل میباشد

CB غیر IAF فقط درکشور ایران باب شده ودرکشورهای اروپایی وحتی شرقی اعتبار ندارند منتها درکشور ایران مراکزی تاسیس شده که ساخنه پرداخته خودما ایرانیها میباشند این مراکز بعضا سایت های تحت عنوان برند گواهینامه درایران ویا حتی خارج ایران تاسیس کرده و گواهینامه صادره ایزو بنام برند خودشان میباشند پس بنابراین گواهینامه ایزو اخذ شده صرفا درایران اعتبار دارد ومعمولا کشورهای دیگه گواهینامه ایزو CB غیر IAF رانمیپذیرند

شرکت ایران گواه قابلیت سوئیچ گواهینامه ایزو غیر IAF را نیز دارا میباشد ، یعنی چنانچه کارفرما جهت کم بودن وقت بخواهد گواهینامه ایزو از CB غیر IAF دریافت نماید مشاوران شرکت ایران گواه مشاوره لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو غیر IAF را میدهند وبعداز اخذ گواهینامه ایزو چنانچه کارفرما بخواهد گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF اخذ نماید شرکت ایران گواه ماوتفاوت مبلغ گواهینامه ایزو IAF رااز کارفرما اخذ مینماید و گواهی نامه ایزو اخذ شده را سوئیچ میکند بداینصورت هم کارفرما توانسته سریع و ارزان گواهینامه ایزو مورد نظر دست پیدا کند و همچنان بعدا میتواند سر فرصت گواهینامه ایزو اخذ شده را سوئیچ نماید برروی گواهینامه ایزو تحت اعتبار مراجع صدور گواهینامه ایزو IAF .

گواهینامه ( مدرک ) اخذ سریع گواهی نامه CE

گواهینامه استاندارد صادرات محصولات اروپا ، مدرک CE توسط NB ( به اختصار Notified Bodis ) صادر میشود درحقیقت گواهینامه صادرات کالا به اروپا CE توسط NB هاصادر میشود معمولا صدور گواهینامه CE ازمراجع NB باتوجه بمحصول صادراتی متفاوت بین 3 تا 6 ماه زمان میبرد تامدرک CE صادر گردد وهمچنین بلحاظ اینکه مبلغ صدور CE بدلار محاسبه میشود کارفرما جهت اخذ گواهینامه CE میبایست مبلغی مابین 15 میلیون تا 40 میلیون تومان پرداخت نماید جهت اخذ گواهی نامه CE تعداد اندکی NB درایران شعبه دارند وبهمین جهت مبالغ بالایی دریافت میکنند چنانچه کارفرما جهت اخذ گواهینامه CE درکشورهای همسایه ویادر محلی تولید کالا اگر کشور ثالث باشد اقدام به اخذ گواهینامه CE ( نشان استاندارد صادرات به اروپا ) نماید بدلیل حذف واسطه مبلغ کمتری جهت اخذ گواهینامه CE پرداخت میکند . تعداد شرکتها ، موسسات جهت اخذ مدرک صادرات کالا جهت اروپا CE درایران بسیار انگشت شمار میباشد . اخذ گواهینامه CE توسط موسسات صدور گواهینامه ایزو درایران صورت میپذیرد که بیشتر گواهینامه CE جنبه بهره وری تبلیغاتی دارد نام این گواهینامه ، گواهینامه CE انطباقی میباشد مراحل اخذ گواهینامه CE انطباقی بسیار راحت بوده ومبلغ جهت اخذ مدرک CE انطباقی ارزان بوده . چنانچه قصد گرفتن گواهینامه CE انطباقی درشرکت ایران گواه داشته باشید طی تقریبا 10 روز کاری مستندسازی جهت استاندارد گواهی نامه CE توسط کارشناس اعزامی شرکت ایران گواه انجام میشود وبا هزینه ارزان وبسرعت گواهینامه CE دست پیدا میکنید . اخذ گواهینامه CE انطباقی درایران بیشتر کاربرد دارد بلحاظ اینکه کارفرما زودتر به نشان CE دست پیدا میکند یعنی اخذ گواهینامه CE سریع وهمچنین مبلغ کمتری جهت اخذ مدرک CE پرداخت مینماید

صدور سریع و ارزان گواهینامه HSE – HSEMS - گواهینامه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

گرفتن گواهینامه HSE فرایند خاصی نیز دارا میباشد کارفرمایان جهت شرکت در مناقصات پیمانکاری شرکت مینمایند ویکی ازشرایط احراز شرکت درمناقصه داشتن گواهینامه HSE میباشد ، البته هستند کارفرمایانی که گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رابا گواهینامه HSE اشتباه میگیرند ویا اینکه کافرمایان فکر میکنند مدرک HSE با گواهی نامه HSE-MS فرق دارد گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط اداره کار صادر میگردد وهمه شرکتهایی که خواستار حضور درمناقصات شرکتی هستند ملزم به اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشند البته شرکت ایران گواه بعنوان پیمانکار جهت اخذ مدرک تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران وتوسط رابطین اداره کار میتواند بسرعت مجوز تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رانیز اخذ نماید ، گواهینامه HSE ویا HSE-MS توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو نیز صادر میشوند اخذ مدرک HSE الزام شرکت پیمانکاری جهت شرکت درمناقصات نیز میباشد کارفرما با اخذ گواهینامه HSE ادعا میکند استاندارد لازم جهت بهداشت محیط ایمنی کارگران وهمچنین استاندارد محیط زیست راهنگام کار رعایت مینماید . چنانچه متقاضیان اخذ گواهینامه HSE ، مدرک HSE خودرا ازمرکز ایران گواه دریافت نمایند ضمن ارسال کارشناس جهت اموزش وهمچنین برگزاری دوره های آموزش HSE میتوانند فایل رایگان 3000 صفحه مستندات استاندارد ایزو ، HSE رااز مرکز ایران گواه رایگان دریافت نمایند .

متقاضیان اخذ گواهینامه ISO , CE , HSE درسایتهای جستجو گر همانند WWW.GOOGLE.COM بدنبال اهداف ذیل میگردند :

اخذ گواهینامه ایزو, گواهی نامه ISO , اخذ سریع گواهینامه ایزو, گرفتن گواهی نامه HSE درسریعترین زمان ممکن, اخذ مدرک HSE , گواهینامه ISO, HSE سریع وارزان ، مدرک CE ، مدرک CE ارزان ، اخذ گواهینامه CE سریع و ارزان

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.TKARAN.IR

WWW.SYSTEMKARAN.COM

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

https://www.iaf.nu/

//web.telegram.org/#/[email protected]">https://web.telegram.org/#/[email protected]>

http://naciportal.isiri.gov.ir/Portal/Home/

https://www.ansi.org/

http://www.hse.gov.uk/

https://svcc.mcls.gov.ir/

مقالات مرتبط :

لیست استاندارد ISO - گرفتن گواهینامه ایزو

صدور گواهینامه اخذ گواهینامه ایزو اخذ مدرک ISO

گواهینامه ایزو ISO گواهینامه ایزو ازکجا بگیرم

اخذ مدرک ، گواهینامه HSE

گواهینامه CE

گواهینامه ایزو

گرفتن گواهینامه ایزو ارزان گرفتن انواع گواهینامه ارزان و سریع

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه نیرو

رتبه نیرو و برق

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
29248
صفحات بازدید شده
868253
صفحات بازدید شده امروز
8875
بازدید کنندگان امروز
706
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5170
بازدیدکنندگان دیروز
725
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
52730
بازدید کنندگان هفته گذشته
3148
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r