ایزوچیست

    ایزو چیست ؟, ISO IZO, ,گواهینامه ایزو, گواهی نامه ISOگواهینامه ایزو از کجا بگیرم, ایزو از کجا بگیرم, کابرد ایزو درصنایع, سازمان بین المللی ایزو, گواهی نامه بین المللی ایزو, گواهینامه اصلی ISO ایزو اصل, ISO ارزان, ایزو سریع, گواهینامه ISO سریع و ارزان,

ISO چیست ؟

کلمه ایزو ISO مخفف سه کلمه انگلیسی به شرح ذیل میباشد:

International Organization For Standard که باختصار IOS نامیده میشود که جهت سهولت تلفظ ISO خوانده میشود0

ایزو ISO پیوند لغاتی همانند Isometric ( هم اندازی ، دارای ابعاد مساوی ) Isonomy (تساوی قانون ، تساوی افردا دربرابر قانون ) میباشد جهت ارتباط مستقیم ومنطقی دو کلمه مساوی ، استاندارد نام ایزو Iso جهت نامگذاری سازمان برگزیده شد

ایزو ( ISO ) درسال 1926 توسط 20 کشور به نام سازمان بین المللی ایزو ثبت گردیده فرایند ثبت سازمان بین المللی ISO بداین جهت بوده :

کشورهای تولید کننده استانداردهای خاصی جهت تولید وزع نموده وهمچنین بدلیل اینکه استاندارد کشور ومصرف کننده مختلف بوده جهت صادرات به مشکل برمیخوردند بداینصورت سازمان بین المللی استاندارد ایزو درژنو سوئیس درمورخ 24 فوریه 1947جهت یکپارچه کردن استاندارد درسراسر جهان جهت تسهیلات تجاری بین المللی ، حمایت تولید کننده ومصرف کننده وتوسعه همكاريهاي علمي تكنولوژيكي اقتصادي و ... با عضويت 25 كشور به فعالیت خود ادامه داد بدنبال پوستن تدریجی سایر کشورهای جهان سازمان استاندارد ایزو ISO دارای اعضای زیادی گشته ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منجمله اعضای اصلی بوده وبا فعالیت درکمیتههای فنی ایزو درتدوین استاندارهای بین اللملی مشارکت داشته .

الزامات تدوین شده استاندارد ایزو ISO درحال حاضر 19500 مورد میباشد توسط 3368 کمیته وبیشاز چهل هزار کارشناس تدوین گردیده اند .

مجموعه استانداردهای ایزو 9000 ISO 9000 در سال ۱۹۸۷ بوجود آمدند . طی سالهای قبل ازبوجود آمدن ISO 9000 مفاهیم کیفیت کاملاً گیج کننده شده بودند . معنی واژه ی سیستم کیفیت به کرات تغییر می کرد و گاهی از کشوری به کشور دیگر و حتی داخل یک کشور مشکل آفرین بود . در این دوران ، دولتها وصنایع ، هر روز بیشتر اهمیت توجه بهپیشرفت وبهبود کیفیت رابعنوان عامل موفقیت دررقابت دریافتند . سپس استانداردهای کیفیت بسیاری ، توسط مؤسسه ، وهمچنین شرکتهای خصوصی و صنایع بوجود آمدند . اگرچه شباهتهایی دراین استانداردها وجود داشت ، اما متابعت ازآنها بسیار دشوار می نمودوبوضوح نیاز جهت تدوین استاندارددرسطح جهانی احساس می شود . بدین منظور ، ISO   ایزو کمیته فنی بجهت کیفیت بوجود آورد . نتیجه تلاش اینکمیته ، مجموعه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000 ISO 9000  بود .

مجموعه استانداردهای ISO 9000 ایزو9000 دراصول یکسان هستند عناصر مورد نیاز ، بجهت داشتن یک سیستم مدیریت کیفیت مؤثرراتعریف می کنند .

استاندارد ایزو9000 ISO900 کاربردی سیستمهای کیفیت ، می تواند جهت مصرف مؤسسه خواه تولیدی باشد ویا خدماتی اجرا شود .

گواهینامه سیستم کیفیت ویا همان ایزو9000 ISO9000 چیست ؟
گواهینامه سیستم کیفیت ) ( ISO9000تأییدیه مستقل ، کاملاً مطمئن بیطرفانه میباشد کهبرآورده شدن تمام نیازمندیهای مشخص شده ، درمجموعه استاندارهای ISO 9000 را تضمین می کند . این گواهینامه از سوی مؤسسه ای با عنوان ” گواهی دهنده ” صادر می گردد .

استاندارد سری ISO9000 نیاز دارد :

شناخت ضرورت ها و تعهد مستمر

مشخص بودن اهداف و خط مشی به خصوص در زمینه کیفیت

مشخص بودن مسئولیت واختیارات

وجود و استمرار تهیه طرح و برنامه ریزی

وجود و استمرار تعهد و مشارکت فراگیر در سازمان

وجود و استمرار نظم و انضباط

وجود روشها ودستورهای اجرایی بصورت مکتوب

وجود سیستم بر پایه اصول مدیریت کیفیت و منطبق با نیازمندیهای استاندارد

انجام بازنگری و بازهم بازنگری جهت بهینه سازی مستمر

دانستن اینكه مسیری نسبتاً مشكل در پیش است

اصول ، واژه نامه ISO9000:2000

ISO9000 راهنما به بیان اصول هشتگانه مدیریت کیفیت می پردازد

ISO9000 زیربنای یک سیستم مدیریت کیفیت موفق را تشکیل می دهند

رعایت ISO9000 الزامی نیست و تنها جنبه توصیه دارد

ISO9000 علاوه بر اصول هشتگانه مدیریت کیفیت ،   به تعریف واژه ها نیز می پردازد

استانداردهای سری ایزو 9000 نیز درزمینه کیفیت گفتگو می کند، ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی، بلكه کیفیت عملكرد صحیح و همواره صحیح تمامی بخشهای یك سازمان درمجموع درکیفیت محصول ویا خدمت عرضه شده توسط یك سازمان ، به عبارتی دیگر درکیفیت کل سازمان تجلی می یابد.

استانداردهای سری ایزو9000 بل واقع تعیین کننده ویژگی ها با مشخصات فنی برای محصول نیستند، بلكه استانداردهایی هستند که برفرآیند وعملكرد تمامی فعالیتها که بر کیفیت محصول ویا خدمت نهایی تأثیر می گذارد توجه داردوبه همین دلیل جهت هرنوع صنعتی دارای کاربرد است.

تمامی مراجع گواهینامه دهنده ایزو 9000 وهمچنین مجموعه استاندرد ISO9000 تحت نظرات IAF وهمچنین CB های مختلف فعالیت میکنند .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو باجستجو درسایتهای جستجوگر مانند گوگل باذکر عناوین زیر اهداف خودرا دنبال میکنند

ایزو

ISO

IZO

گواهی نامه ایزو

گواهینامه ISO

اخذ گواهینامه معتبر ایزو

ایزو ارزان

گرفتن گواهینامه ایزو راحت

گرفتن گواهینامه ایزو ارزان و سریع

ایزو سریع و ارزان

اطلاعات در مورد ایزو

ایزو چیست

کاربرد ایزو در مشاغل

کاربرد ایزو در تولید

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311725
صفحات بازدید شده امروز
13222
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55567
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r