ایزو27001

گواهینامه ایزو27001 ISO/IEC27001:2013

ایزو27001 چیست

استاندارد ایزو27001 بنام سیستم مدیریت امنیت اطلاعات نامیده میشود

ISO27001 نام لاتین ISO/IEC27001  جزو خانواده استاندارد ایزو27000 استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS  میباشد طی سال 2005 میلادی سازمان استاندارد ایزو باهمکاری کمیسیون بین المللی برق IEC  توانست استاندارد بین المللی درمورد امنیت اطلاعات تدوین سپس منتشر نماید نام کامل استاندارد ایزو27001 بدین صورت میباشد :

ISO/IEC27001:2005   تکنولوژی اطلاعات ، تکنیک امنیت اطلاعات ، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سال 2013 میلادی سازمان ایزو یکسری الزامات مدیریتی ب استاندارد ایزو27001 اضافه نمود سپس ورژن جدید ایزو27001 بنام ISO27001:2013 توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد

اطلاعات درمورد استاندارد ایزو27001

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سیستم بسیار مفید جهت تمامی مجموعه همچنین موسساتی ک بنوعی بااطلاعات سروکاردارند میباشد

ISO/IEC27001  بطور معمول سیستم مدیریتی تعیین مینماید ک هدف آن تامین امنیت اطلاعات تحت شرایط کنترل مدیریت خاص امکانپذیر میباشد

BS7799استانداردی میباشد طی سال ۱۹۹۵ اولین بار توسط BSI Group گروه استانداردهای انگلستان ایجاد گشت استاندارد BS7799 توسط دپارتمان صنعت و تجارت (DTI) دولت بریتانیا نوشته ، شامل چندین بخش میباشد اولین بخش شامل بهترین تجربیات مدیریت امنیت اطلاعات طی سال ۱۹۹۸ بازبینی شد سپس بعد مباحثات بسیار بین صاحبان استاندارد درجهان BS7799 استاندارد در سال ۲۰۰۰ توسط بنیاد ISOتحت عنوان ISO/IEC 17799 انطباق لازم راپیدا کرد استاندارد ISO/IEC 17799 در جوئن ۲۰۰۵ بازبینی شد ودر نهایت طی سا ل۲۰۰۷ تحت عنوان ISO/IEC 27002 درسری استاندارد ISO 27000 جای ایزو2700 بعداً تحت عنوان استاندارد ISO/IEC 27001  تبدیل شد

عملکرد استاندارد ایزو27001 چگونه

موسسات ، شرکتها همچنین سازمانها یکسری اطلاعات همچنین کنترلهای امنیتی برای خود تعیین میکنند حال بدون سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001  عدم یکپارچگی درسازمان بوجود میآید سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO27001    میتواند بصورت راه حل نقطه ای جهت شرایط خاص همچنین سراسری همانند قانون پیاده سازی گردد

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو27001:2013 ایجاد قابلیت اعتماد یکپارچه سازی همچنین ایجاد قابلیت دسترسی جهت افراد خاص بداین معنا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات صرفا تضمین میکند دسترسی جهت افراد خاص بوجود بیاورد یکپارچه سازی نیز حافظ دقیق همچنین تکمیل بوده اطلاعات میپردازد

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو27001 ب مدیران مجموعه اطمینان خاطر میدهد درصورت لزوم اطلاعات دراختیار افراد قرارگیرد

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت امنیتت اطلاعات  ISO27001

  •  عدم خارج نمودن اطلاعات همچنین داده ها مربوط ب هرگونه تکنولوژی طی ساخت محصول ب خارج مجموعه

  • · مدیریت صحیح همچنین اصولی ریسکها ، هزینه ها

  • · ایجاد محیط امن اطلاعاتی بین مدیران همچنین کاربران

  • · حداقل رساندن نواقص امنیتی

  • · افزایش اعتماد همچنین اطمینان مشتریان

  • · بررسی سیستماتیک خطرات امنیتی بادرنظر گرفتن تهدیدها ، ریسکها عواقب اثرات

  • · طراحی همچنین پیاده سازی مجموعه منسجم ، مقابله با خطرات همچنین انتقال ریسک

ISO/IEC27002

موسسات همچنین سازمانهایی ک مجموعه کنترل امنیت اطلاعات مطابق استاندارد ایزو 27002  ISO/IEC27002   پیاده سازی نموده باشند احتمالا همزمان نیاز ب اجرای بسیاری ا ز الزامات ایزو27001  ISO/IEC27001  نیز دارند منتها ممکن میباشد برخی المانهای سیستم مدیریت فراگیر اجرایی نشده باشد بعبارت دیگر گواهی تضمین مطابق بر ISO27001  اطمینان حاصل میکند پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات تضمین شده بنابراین ایزو27002 جزو خانواده ایزو2700 بوده مورد استفاده سازمانها قرار میگیرد

استاندارد ایزو ISO27000 ب ارائه راهنماییهای اضافی د رجنبههای خاصی همانند طراحی پیاده سازی همچنین اجرا  ISMS    مثال خطر د رمدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC27005  میپردازد

جهت پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  ISO27001  بهتر میباشد ابتدا همزمان سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001  نیز پیاده سازی همچنین اجرا گردد

بیشتر بخوانیم :

هزینه همچنین شرایط اخذ گواهینامه ایزو9001

گواهینامه ایزو ISO

ادامه مطلب درمورد اخذ گواهینامه ISO27001

اخذ گواهینامه ایزو27001

مراجع صدور گواهینامه ایزو نیز میتوانند جهت صدور استاندارد ایزو27001 اقدام نمایند متقاضیان اخذ گواهینامه ISO27001  میتوانند بررسی نمایند CB  صادرکننده گواهینامه ایزو سپس اقدام ب گرفتن گواهینامه ایزو27001 نمایند لازم بذکر میباشد صدور گواهینامه ایزو27001 توسط CB  خصوصی همچنین  CB  تحت نظر IAF  نیز قابلیت رجستری همچنین صدور نیز دارد

مراحل اخذ گواهینامه ISO/IEC27001 همانند مراحل دیگر اخذ استاندارد ایزو شامل :

مرور مقدماتی همچنین تهیه گزارشات ، چک لیستها

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو27001 توسط کارشناسان

ممیزی انطباق دقیق ، رسمی براساس استاندارد ایزو27001

ممیزی همچنین بازرسی متعاقب بمنظور تایید ادامه سازگاری وانطباق سازمان بااستاندارد

چنانچه متقاضی اخذ گواهینامه ایزو27001 خواهان گرفتن گواهی نامه استاندارد ISO/IEC27001  توسط مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو براساس لیست IAF  باشد میبایست تمامی مراحل بالا پیموده گردد سپس مرجع صدور گواهینامه ایزو مبادرت ب صادرکردن گواهینامه براساس گزارشات ممیز مینماید

چنانچه متقاضی اخذ گواهینامه ایزو27001 خیلی فوری خواهان گرفتن گواهینامه ISO/IEC27001  باشد میتواند توسط مراجع صدور گواهی نامه ایزو خصوصی اقدام ب اخذ گواهینامه ایزو27001 نماید بنابراین تمامی مراحل صدور گواهینامه بصورت کاملا سوری توسط مرجع مستند سازی گردیده سپس مرکز فوق مبادرت ب صدور گواهینامه ایزو27001 فوری مینماید

لینکهای مرتبط :

ایزو9001

مجموعه ایزو27000

BS7799

فهرست استاندارد ایزو

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

متقاضیان محترم اخذ گواهینامه ایزو27001 توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف زیر هستند:

اخذ فوری گواهینامه ایزو 27001

متن فارسی استاندارد ایزو27001

شرایط اخذ گواهینامه ایزو27001

هزینه بابت اخذ گواهینامه ایزو27001 چقدر هست

چگونه گواهینامه ایزو27001 بگیرم

مراجع صدور گواهینامه ایزو27001

موسسات صدور فوری گواهینامه ایزو27001

استاندارد ایزو27001 چیست

استاندارد مدیریت سیستم امنیت اطلاعات

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

کارشناس پیاده سازی الزامات استاندارد ISO/IEC27001

ورژن جدید استاندارد ISO27001  چیست

متن فارسی ورژن جدید ایزو27001

اطلاعات کامل درمورد استاندارد ایزو27001

چه شرکتهایی میتوانند گواهینامه ایزو27001 بگیرند

الزامات پیاده سازی استاندارد ایزو27001 چیست

متقاضیان محترم اخذ گواهینامه ایزو27001  ISO/IEC27001:2013  میتوانند جهت کسب اطلاعات فنی همچنین حقوقی بیشتر درمورد استاندارد ایزو27001 همچنین سیستم امنیت اطلاعات محرمانه توسط شماره تماس 02144769451-02144769456 ارتباط برقرار نموده

بامادرارتباط باشید......

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311629
صفحات بازدید شده امروز
13126
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55471
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r