Untitled 2

رضایت مشتری گواهینامه ایزو10002 ISO10002   02144769451 

گواهینامه ایزو10002 بنام گواهینامه مدیریت کیفیت رضایت مشتری ، دستورالعمل جهت رسیدگی شکایات مشتری د رسازمان میباشد همانطور ک پیداست گواهینامه ISO10002    جهت مشتری مداری همچنین جلب نظر مشتری اخذ میگردد .

گواهی نامه ایزو10002 ( ISO10002   ) دستوالعملهایی جهت روند رسیدگی شکایات مربوط ب محصولات خدمات درون سازمان میدهد . منجمله برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، بهره برداری ، تعمیر نگهداری بهبود ، فرآیند رسیدگی ب شکایات توصیف شده مناسب جهت استفاده بعنوان یکی ا زفرایندهای سیستم مدیریت کیفیت عمومی میباشد . نکته مهم اخذ گواهینامه ISO10002  اصلاحات محصول همچنین سرویس ب خروجیهای سازمان اشاره مینماید ک جهت نیاز مشتری ویا مورد نیاز مشتری میباشد .

گواهینامه ایزو10002 مورد نیاز تمامی سازمانها ، اصناف خورد همچنین شرکتهای تولیدی ویا موسسات مشاوره ای میباشد صرف نظر ا زنوع ویا اندازه آن ویا محصولات وخدماتی ارائه میشود همچنین جهت استفاده تمامی سازمانها د رتمامی بخشها مورد استفاده قرار میگیرد .

گواهی نامه ISO10002    جنبهای زیر ر اجهت رسیدگی ب شکایات ارائه میدهد :

-        افزایش رضایت مشتری باایجاد محیطی متمرکز برمشتری ک جهت بازخورد ( منجمله شکایت ) باز میباشد ، حل هرگونه شکایت دریافت شده همچنین افزایش توانایی سازمان جهت بهبود محصولات همچنین خدمات خود منجمله خدمات مشتری

-        دخالت همچنین تعهد مدیریت ا زطریق جمعاوری ، استقرار مناسب منابع منجمله آموزش پرسنل

-        شناسایی همچنین رسیدگی ب نیاز همچنین انتظارات شکایت کنندگان

-        ارائه شکایات ب پروسه شکایات باز موثر همچنین آسان جهت استفاده

-        تجزیه تحلیل همچنین ارزیابی شکایات بمنظور بهبود کیفیت محصولات وخدمات ، منجمله خدمات مشتری

-        حسابرسی فرآیند رسیدگی شکایات

-        بررسی اثربخشی همچنین کارایی فرایند رسیدگی شکایات

اخذ گواهینامه ایزو10002 باورژن جدید ISO10002:2018   میتواند کمک بزرگی ب تمامی سازمانها همچنین شرکتهای تولیدی داشته باشد تابتوانند ارتباط مستقیمی بامشتریان خودداشته باشند همچنین راندمان کاری سازمان خودرا افزایش دهند .

اخذ گواهی نامه ایزو10002 ISO10002:2014   کمک میکند مشتریان ناراضی راب فرصتهای کسب وکار مثبت توسط مدیریت موثر شکایات تبدیل نماید مشتریان رضایت شما بهترین سفیران کسب وکار شما هستند .

پیاده سازی فرایند رسیدگی شکایات توسط سیستم مدیریت مشتری ISO 10002   ب شما کمک خواهد کرد مشتریان ناراضی ر اب مشتریان راضی تبدیل کنید وا زورود انها جهت بهبود تجربه مشتریان اینده استفاده نمایید

اخذ گواهی نامه ایزو10002 ISO 10002   باعث میگردد اطلاعاتیکه مشتریان ناراضی ب شما میدهند خوراک اطلاعاتی سازمان باشد جهت تبدیل ب فرصت جهت بهبود .

خدمات مشتری بعدازفروش کالا ب مشتری ارائه میگردد ب گفته الفریم توربان Efraim Turban  خدمات مشتری مجموعه ا زفعالیت میباشد جهت ارتقاء رضایت مشتری ک احساس مطابقت محصول ویا خدمت عرضه شده باانتظار اوست ، طراحی شده اند .

اخذ گواهینامه ایزو10002 ISO10002   توسط شرکتها ، سازمانهای تولیدی کمک میکند سازمان مذکور بتواند اطلاعاتی دریافت نماید ک باعث بهره وری سازمان همچنین بهبود کیفیت تولیدات گردد امروزه موسسات کارکنان روشها همچنین شاخصهایی بصورت ویژه جهت رضایت خدمات مشتری درنظر میگیرد ارائه خدمات ممکن هست توسط کارکنان ویا رباطها صورت گیرد اخیرا جهت گردآوری سریع بازخورد مشتریان فرم ها همچنین فناورهایی ک نظر مشتریان ر ادرپایان خدمت ویا پس ا زدریافت محصول توسط روشهای کوتاه همچنین سریع استخراج مینمایند تهیه شده ک استاندارد ایزو10002 بداین منظور تهیه همچنین تدوین گشته .

بیشتر بخوانیم :

موسسات صادرکننده گواهینامه ایزو

لیست استاندارد ایزو ISO

متقاضیان محترم جهت اخذ گواهینامه ایزو10002 توسط سرچدرسایتهای جستجوگر همانند WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف زیر میگردند :

اخذ گواهی نامه ایزو10002, گواهینامه ایزو10002 برای چیست, گواهینامه ایزو 10002 ازکجا بگیرم, ISO 10002

گواهینامه رضایتمندی مشتری چیست, فرق بین گواهینامه ISO 10002   با گواهینامه ISO 10004

لینکهای مرتبط :

WWW.GOOGLE.COM

WWW.ISO.ORG

جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد اخذ گواهینامه ISO10002 همچنین دیگر گواهینامه ملی همچنین بین المللی همانند گواهینامه ISO9001 باشماره سازمان 02144769451-02144769456 تماس حاصل فرمایید .

 

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311717
صفحات بازدید شده امروز
13214
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55559
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r