گواهینامه OSASA18001

گواهینامه OHSAS18001 گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای ISO45001

گواهینامه OHSAS18001 , گواهینامه ایزو 18001, فرق بین گواهینامه OHSAS18001 و ISO45001 , ازکجا گواهینامه OHSAS18001 دریافت کنم, ایزوOHSAS18001 , اخذ مدرک OHSAS18001 , اخذ گواهینامه ISO45001 , گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی

الزامات OHSAS18001-2007

استاندارد OHSAS18001 بداینمنظور تهیه گشته عناصر سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه ای اثربخش راجهت سازمانها تامین نماید ، استاندارد OHSAS18001 باسایر الزامات مدیریت منجمله ISO9001 تلفیق میگردد وسازمان جهت دستیابی جهت اهداف ایمنی وسلامت حرفه ای وهمچنین اهداف اقتصادی کمک مینماید .

استاندارد OHSAS18001 الزامات جهت سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه ای مشخص مینماید تاسازمان راقادر سازد خط مشی وهمچنین اهداف موردنظررا بادرنظرگرفتن الزامات قانونی واطلاعات مربوط به ریسکهای ایمنی وسلامت حرفه ای ایجاد ، اجرا نماید .

OHSAS18001 باهدف بکارگیری درسازمانها باهرنوع وابعادی بوده وهمچنین باشرایط مختلف جغرافیایی ، فرهنگی وهمچنین اجتماعی سازگار میباشد .

هدف کلی OHSAS18001 پشتیبانی وهمچنین ارتقاء بهترین اعمال ایمنی وسلامت حرفه ای جهت راستای نیازهای اجتماعی ، اقتصادی میباشد

OHSAS18001 درویرایش دوم برشفاف سازی ویرایش اول متمرکز بوده وبادرنظرگرفتن ملاحظات مربوط ISO14001 ، ISO9001 وسایرانتشارات سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه ای ، تدوین گشته تاسازگاری استاندارد OHSAS18001 جهت منافع جامعه کاربرد ، ارتقاء دهد .

OHSAS18001 براساس متالوژی معروف PDCA ( طرحریزی اجرا بررسی اقدام ) برنامه ریزی شده هست .

بیشتر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮدراﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎن اداره ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﻨـﻮان روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد .I SO 9001     اﺳﺘﻔﺎده ازروﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ارﺗﻘﺎء ﻣﯽ دﻫـﺪ ، . از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑـﻪ DCA P ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ جهت همه ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ ﻮد ﻟﺬا اﯾﻦ دو ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

OHSAS18001 الزاماتی راجهت سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه ای مشخص میکند تاسازمان بتواند ریسکهای ایمنی وسلامت حرفه ای خودرا کنترل نموده بهبود ببخشد . استاندارد OHSAS18001 معیارهای خاصی راجهت عملکرد ایمنی وسلامت حرفه ای وهمچنین مشخصات جزئی جهت طراحی سیستم مدیریت بیان نمینماید .

OHSAS18001 جهت سازمانهایی کاربرد دارد که تمایل به اقدامات ذیل داشته باشند :

ایجاد سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه ای جهت حذف ویابحداقل رساندن ریسک کارکنان وسایر طرفهای ذینفع
اجرای نگهداری وهمچنین بهبود مداوم سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه ای
حصول اطمینان مباب انطباق باخط مشی ایمنی وسلامت حرفه ای خود
خوداثباتی وهمچنین خود اظهاری
تایید انطباق توسط طرفهای ذینفع سازمان همانند مشتریان
تایید خوداظهاری بوسیله شخص ثالث جهت سازمان
درخواست گواهینامه OHSAS18001 ثبت سیستم مدیریت وایمنی سلامت حرفه ای

گواهینامه OHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه ای درمورد اهداف ایمنی وبهداشت کارکنان مجموعه صحبت میکند مجموعه هایی کهدارای گواهینامه OHSAS18001 میباشند یعنی کلیه الزامات قانونی ، عملکردی تعریف شده مطابق بااستاندارد OHSAS18001 درمورد کارکنان خودرا طراحی واجرا نموده اند چون استاندارد OHSAS18001 ازخانواده OHSAS18000 میباشد بیشتر متقاضیان گواهینامه OHSAS18001 نام مدرک مورد نیازخودرا OHSAS18000 مینامند درحقیقت استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای همان OHSAS18001 میباشد . بدلیل اینکه استاندارد ایزو9001 ( ISO9001 ) دارای یکسری اشتراکاتی باسیستم OHSAS18001 میباشد بهترهست سازمان متقاضی گواهینامه OHSAS18001 یاقبل ویابعد گواهینامه ISO9001 رانیزاخذ نماید اخذ همزمان گواهینامه OHSAS18001 و ISO9001 باعث میگردد هزینه سازمان ودوباره کاری کاهش یابد همچنین بدلیل اشتراک OHSAS18001 ، ISO14001 بنوعی مکمل همدیگر میباشند دواستاندارد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای وهمچنین سیستم مدیریت زیست محیطی درکنار هم مطرح میگردند . باترکیب دواستاندارد OHSAS18001 وهمچنین ISO14001 مدل جدید سیستم مدیریتی تحت عنوان HSE تشکیل میگردد بیشتر سازمانها جدیدا بجای گرفتن گواهینامه OHSAS18001 بدنبال اخذ گواهینامه HSE میگردند البته مدرک HSE کاملتر از گواهینامه OHSAS18001 میباشد .

ISO9001 جهت کسب اطلاع درمورد گواهینامه ایزو9001 اینجا کلیک کنید

ISO14001 جهت کسب اطلاع درمورد گواهینامه ایزو14001 اینجا کلیک کنید

HSE جهت کسب اطلاع درمورد گواهینامه اچ ای ای اینجا کیک نمایید

OHSAS18001 میتواند مزایای ذیل راداشته باشد

کاهش حوادث محیط کاری

کاهش صدمات جانی ، نقص عضو وهمچنین کاهش عواقب بلند مدت زندگی کارکنان

افزایش تولید وهمچنین خدمات

افزایش انگیزه کارکنان بجهت کاردرمحیط ارام

شناسایی ، ارزیابی مخاطرات درمحیط کار

مرکز ایران گواه حاضر بهمکاری جهت اخذ گواهینامه OHSAS18001 مشاوره ودراختیار گذاشتن مستندات و اطلاعات استاندارد سیستم مدیریت ایمنی وسلامت حرفه ای بمتقاضیان محترم میباشد

متقاضیان جهت اخذ گواهینامه OHSAS18001 درسایتهای جستجوگر همانند WWW.GOOGLE.COM بدنبال اهداف ذیل میگردند :

اخذ گواهی نامه اوساس 18001

کجا گواهینامه OHSAS18001 بگیرم

مدرک سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت محیط کار OHSAS18000

گواهینامه ISO45001

لینکهای مرتبط :

WWW.GOOGLE.COM

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.TKARAN.IR

مقالات مرتبط :

گرفتن سریع گواهینامه ایزو مدرک ISO CE HSE

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

چرا ISO9001

گواهینامه HSE

ایزو چیست

 

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
22126
صفحات بازدید شده
660949
صفحات بازدید شده امروز
567
بازدید کنندگان امروز
145
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5739
بازدیدکنندگان دیروز
654
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
44826
بازدید کنندگان هفته گذشته
2720
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r