معرفی سازمان استاندارد ISO min

 

معرفی سازمان استاندارد  ISO

معرفی سازمان استاندارد  ISO توسط برخی محققان توسط موتور جستجوگر گوگل سرچ میگردد . اغلب سرچ معرفی سازمان استاندارد  ISO توسط برخی دانشجویان صورت میپذیرد . مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه توسط مقاله فوق میپردازدبه معرفی دقیق سازمان استاندارد  ISO . بنابراین بادقت ادامه مقاله مطالعه گردد .

 

استاندارد(ها) چیست :

استاندارد(ها) موافقتنامه مستند شده شامل مشخصات فنی ،  سایر معیار(های) دقیق هستندکه بطور مداوم بعنوان قوانین ، دستورالعملها ویا تعریف ویژگیها مورد استفاده قرار می گیرند تا  اطمینان حاصل شودکه مواد ، محصولات ، فرایندها و خدمات جهت اهدافشان مناسب هستند . بعنوان مثال ، قالب کارتهای اعتباری ، کارتهای تلفن و کارتهای "هوشمند" رایج شده توسط  استاندارد بین المللی ایزو گرفته شده هست . رعایت استاندارد  ISO جهت تهیه کارت هوشمند  ، بداین معنی هستکه  باخیال راحت میتوان همه ی دنیا استفاده کنند ا زکارتهای هوشمند  .

بنابراین استاندارد(های) بین المللی د رسادهتر کردن زندگی ، افزایش قابلیت اطمینان همینطور  اثربخشی کالا(ها) ؛  خدمات مورد استفاده ما نقش دارند .

ISO چیست :

سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO یک فدراسیون جهانی متشکل ا ز نهاد(های) استاندارد ملی حدود 100 کشور ، متفاوت  هست .

ایزو یک سازمان غیردولتی هستکه طی سال 1947 تأسیس شده . رسالت ISO ارتقاء توسعه استاندارد سازی همینطور  فعالیتهای مرتبط باآن د رجهان ،باهدف تسهیل تبادل بین المللی کالا(ها) ، خدمات همچنین توسعه همکاریها طی حوزههای روشنفکرانه فعالیتهای علمی ، فناوری ، اقتصادی .

ISO طی توافق نامههای بین المللی ، بعنوان استاندارد بین المللی منتشر میشوند ، نتیجه می گیرد .

استاندارد سازی بین المللی درزمینه الکتروتکنیک آغاز شد : کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) سال 1906 شروع بفعالیت نمود . کارپیشگام درزمینههای مرتبط  توسط فدراسیون بین المللی انجمنهای ملی استاندارد (ISA) انجام شدکه درسال 1926 تأسیس شد .

فعالیتهای ISA بدلیل جنگ جهانی دوم سال 1942 متوقف شد . نمایندگان 25 کشور طی جلسه د رلندن سال 1946 ، تصمیم ب ایجاد سازمان بین المللی جدید گرفتندكه هدف آن تسهیل هماهنگی بین المللی همینطور اتحاد استاندارد(های) صنعتی خواهد بود . سازمان جدید ، ایزو ISO  23 فوریه 1947 بطور رسمی شروع بکار کرد .  اولین استاندارد ISO سال 1951  بعنوان دمای مرجع استاندارد جهت  اندازه گیری طول صنعتی منتشر نمود .

ISO کلمه ایستکه یونانی ا ز  ISOS گرفته شده ، معنی  ISO یعنی برابری ( تساوی قوانین ) .

سازمان استاندارد ایزو min

 

هدف تشکیل استاندارد  ISO :

استاندارد سازی گسترده صنعت شرایطی هستکه توسط بخش خاص صنعتی وجود داشته ، وقتی اکثر محصولات ،  خدمات مطابقت داشته باشند توسط  استاندارد(های) یکسان . این نتیجه ا زتوافقهای اجماع بین تمامی بازیگران اقتصادی درآن بخش صنعتی هست لذا تامین کنندگان ، کاربران اغلب دولتها ؛ د رمورد مشخصات همچنین معیارهاییكه میبایست  بطور مداوم د رانتخاب ، طبقه بندی مواد ، تولید محصولات همینطور ارائه خدمات بكار گرفته شوند ، توافق دارند . هدف سازمان استاندارد سازی  ISO  تسهیل تجارت ، مبادله ، انتقال فناوری ازطریق :

کیفیت ، قابلیت اطمینان محصول توسط قیمت مناسب  ISO10001

بهبود سلامت ، ایمنی ،حفاظت ازمحیط زیست ، همینطور کاهش ضایعات HSE-MS

سازگاری بیشتر و قابلیت همکاری بیشتر کالا و خدمات .

ساده سازی جهت استفاده بهتر .

کاهش تعداد مدلها بنابراین کاهش هزینه .

افزایش راندمان توزیع ، سهولت درنگهداری .

کاربران ا زمحصولات ، خدمات مطابق بااستاندارد(های) بین المللی اطمینان بیشتری دارند .

 

لزوم تاسیس مرجع استاندارد  ISO چیست :

هدف تاسیس استاندارد  ISO , وجود استاندارد(های) غیر هماهنگ جهت فناوریهای مشابه د رکشور(ها) ویا مناطق مختلف میتواند ب اصطلاح جهت برطرف کردن موانع فنی تجارت کمک نماید . صنایع وابسته بصادرات مدت هاست نیاز بتوافق برسر استاندارد(های) جهانی ر اجهت کمک بمنطقی سازی روند تجارت بین المللی احساس میکنند .

استانداردسازی بین المللی جهت بسیاری ا زفن آوریها د رزمینههای متنوعی مانند پردازش اطلاعات وارتباطات ، منسوجات ، بسته بندی ، توزیع کالا(ها) ، تولید ، استفاده بابت انرژی ، ساخت کشتی ، خدمات بانکی ، مالی کاملاً تثبیت شده هست .

دلایل اصلی تاسیس سازمان ایزو شامل :

پیشرفت جهانی بابت آزادسازی تجارت

تداخل بخشها

سیستمهای ارتباطی سراسر دنیا

استاندارد جهانی جهت فنآوری نوظهور

کشور(های) د رحال توسعه

 

اعضاء سازمان ایزو :

سازمان ایزو حدود 100 عضو شامل مراکز ملی استاندارد کشور(های) متفاوت هست ، لذا فقط یک عضو جهت هرکشور بابت عضویت پذیرفته میشود .  اعضای سازمان ایزو دارای چهار وظیفه اصلی بشرح ذیل هستند :

اطلاع رسانی بطرفهای بالقوه جهت عضویت سازمان ایزو .

ایجاد کمیته فنی  ISO جهت تدوین استاندارد .

تدوین استاندارد بین المللی .

معرفی مراجع صدور گواهینامه ، مراکز استاندارد

سازمان ایزو min

استاندارد ایزو چگونه تدوین میشود :

کمیته فنی ایزو بسیار غیرمتمرکز هست لذا طی یک سلسله مراتب متشکل حدود  700 کمیته فنی ، فرعی همینطور گروههای کاری انجام میشود . اعضای کمیته فنی ایزو شامل  ، نمایندگان واجد شرایط صنعت ، پژوهشکدهها ، مقامات دولتی ، نهادهای مصرف کننده همینطور سازمانهای بین المللی سراسر جهان بعنوان شرکای مساوی د رحل مشکلات استاندارد جهانی جمع میشوند .

مسئولیت اصلی اداره کمیته استاندارد توسط یکی ا زنهاد(های) ملی استاندارد ک عضویت ISO ر اتشکیل می دهد پذیرفته می شود .

دبیرخانه مرکزی ایزو د ر ژنو ، جهت  اطمینان بابت جریان اسناد ، مدارك طی تمامی جهات ، شفاف سازی نكات فنی بادبیرخانه ، رؤسا سپس اطمینان بابت توافق نامههای مصوب كمیته های فنی ویرایش ، چاپ ، بعنوان پیش نویس استاندارد (های) بین المللی بسازمانهای عضو ایزو عمل میكند. جلسات کمیته های فنی همینطور فرعی  ISO  توسط دبیرخانه مرکزی تشکیل میشود البته کلیه جلسات قبل ا زتعیین تاریخ همچنین مکان بادبیرخانههای کمیته ایزو هماهنگ میشود .

هر یک از اعضای عضو علاقه مند به یک موضوع حق دارند در کمیته ای حضور یابند. سازمان های بین المللی ، دولتی و غیر دولتی ، در ارتباط با ISO ، نیز در این کار شرکت می کنند. ایزو در کلیه موارد استانداردسازی الکتروتکنیک با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) همکاری نزدیکی داشته .

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311658
صفحات بازدید شده امروز
13155
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55500
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r