مقالات مفید

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری مجوز اداره کار و یا مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری شرکت های خدماتی  جزو گواهینامه صادرشده توسط اداره کار میباشد که شرکتها جهت حضور در مناقصه میبایست اقدام نمایند جهت گرفتن گواهینامه و ارائه به کارفرما. حال اینکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد.

اداره کار , تایید صلاحیت پیمانکاری:

اداره کار استانها متولی صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری هستند بنابراین متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست توسط اداره کار استان اقدام نمایند . دولت جمهوری اسلامی شرکتهار ابه دودسته فنی مهندسی ، خدماتی تقسیم نموده

رتبه توسط ساجات ب شرکتهای فنی مهندسی تعلق میگیرید منتها تایید صلاحیت پیمانکاری توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی جهت شرکتهای خدماتی صادر میگردد.

تایید صلاحیت پیمانکاری ویا مجوز اداره کار توسط امور آشپزخانه ( رستوران ) ، تعمیرنگهداری تجهیزات اداری ، خدمات عمومی نگهبانی ، فضای سبز ، تاسیسات ، چاپ ( تکثیر ) اخذ میگردد بنابراین شرکتها زمینه فعالیت ذکر شده میبایست توسط اداره کار استان خود اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نکته مهم اینکه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری همینطور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران کاملا متفاوت بوده منتها هردو توسط اداره کار استانها صادر میگردد

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست جهت اخذ مجوز اداره کار مدارکی تهیه سپس توسط سایت اداره کار بارگزاری نموده تاتشکیل پرونده صورت پذیرد تعیین بازرس شود همچنین بعدا زبازرسی گواهینامه صادر میگردد مهمترین مدرک شرکتها جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری طرح طبقه بندی مشاغل میباشد حال متقاضیان جهت اطلاع بابت طرح طقه بندی مشاغل میتوانند ب مطالب دیگر سایت مراجعهنموده مطالعه نمایند

طرح طبقه بندی مشاغل پیش نیاز اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بوده سپس الباقی مدارک مورد بازبینی قرار گرفته پش چنانچه کافرما بخواهد خیلی فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نماید ابتدا میبایست مدارکی کاملی داشته ارائه دهد سپس پیگیری نماید تاگواهینامه مجوز اداره کار صادر گردد

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری صادره توسط اداره کار استانها صادر میگردد ، مدرک تایید صلاحیت پیمانکاری اعتبار سه ساله داشته میبایست سالیانه مورد بازرسی مراقبتی قرارگرفته تمدید گردد همینطور کارفرمایان میبایست پس ا زسه سال اقدام نمایند مجددا جهت انجام امور مربوط ب تمدید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری.

نمونه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

www.mcls.gov.ir

www.mporg.ir

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت کسب اطلاعات فنی حقوقی بیشتر همینطور مدارک ، شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , هزینه ، مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میتوانند ارتباط برقرار نموده مشاوره رایگان دریافت نمایند

تایید صلاحیت پیمانکاری , مجوز اداره کار , مدرک اداره کار , گواهینامه اداره کار شرکتهای خدماتی , فرق بین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی همینطور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط چه سازمانی صادر میگردد , مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر هست , هزینه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر هست.

 

 

 

تایید صلاحیت اداره کار , نامه موقت

تایید صلاحیت اداره کار همان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری بوده . پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه نیاز داشته گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمایند .

کارفرمایان ارگانهای دولتی براساس ائین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران موظف گشته باپیمانکارانی قرارداد  منعقد نمایندکه دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری باشند .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط برخی افراد ممکن هست ؛ تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران , تایید صلاحیت اداره کار , تائید صلاحیت  HSE   , تایید  HSE   اداره کار ,  HSE   ایمنی اداره کار نامیده شود .

 

بیشتر بخوانیم :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت مناقصه الزامی شد

.

شرایط اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران :

مدرک تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار  توسط اداره کار استان مربوطه صادر میگردد . پیمانکار جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میبایست یکسری شرایط ایمن مهیا نموده تا بتواند مدرک مربوطه اخذ نماید .

پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ابتدا میبایست گواهینامه رتبه ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه دهند .

 

مطالب مرتبط :

تایید صلاحیت پیمانکاری چیست ؟

 

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری همانطوریکه پیداست مربوطبه شرایط ایمنی کارگاه بوده لذا حتما پیمانکار میبایست مسئول ایمنی مورد تایید ایسپ استخدام نماید .

 

مطلب مرتبط :

شرایط مسئول ایمنی مورد تایید ایسپ

 

پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میبایست کارگاه فعال داشته باشند . بنابراین تجهیز کارگاه الزامی بوده بلحاظ اینکه حتما بازرسی میبایست توسط پیمان صورت پذیرد . نکته مهم اینکه مسئول ایمنی حتما میبایست هنگام ورود بازرس ب پیمان حضور داشته باشد .

صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استان مربوطه صادر میگردد .  صدور گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار  درصورتی میباشدکه پیمانکار مدارک درخواستی توسط سایت بارگزاری کرده باشد . تایید صلاحیت اداره کار درصورتی صادر میگرددکه پیمانکار کارگاه فعال داشته باشد ؛ حال چنانچه پیمانکار کارگاه فعال نداشته باشد میبایست چه اقدامی انجام دهد .

 

اخذ نامه موقت دوماهه جهت حضوردرمناقصه :

پیمانکار جهت اخذ تایید صلاحیت اداره کار میبایست حتما پیمان فعال داشته اعلام نمایدبه اداره کار جهت بازرسی ؛ منتها چنانچه پیمانکار کارگاه فعال نداشته باشد میتواند جهت حضوردرمناقصه وفعال نمودن کارگاه نامه موقت دوماهه توسط اداره کار دریافت نماید .

متقاضیان نامه موقت تایید صلاحیت اداره کار چالشهای بسیاری جهت اخذ نامه موقت توسط اداره کار داشته .

نامه موقت تایید صلاحیت اداره کار درصورتی صادر میگرددکه پیمانکار چند مورد رارعایت نماید .

نامه موقت تایید صلاحیت اداره کار , پیمانکار میبایست حتما دوره 18 ساعته کارفرمایی گذرانده باشد .

تایید صلاحیت اداره کار , پیمانکار نباید قبلا نامه موقت گرفته باشد بلحاظ اینکه نامه موقت دوماهه یکبار بیشتر توسط اداره کار صادر نمیشود .

نامه موقت دوماهه جهت مناقصه , پیمانکار میبایست دارای رتبه ویا گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری باشد .

تایید صلاحیت  HSE   اداره کار , پیمانکار میبایست اسناد مناقصه داشته باشد سپس ازطریق سایت اداره کار ثبت نام نماید پرونده ارجاء داده شود دفاتر انجمن توسط دفتر انجمن پرونده ارسال گردد اداره کار سپس پیمانکار توسط اداره کار اقدام نماید .

کلمات کلیدی سرچ شده توسط موتور جستجوگر گوگل :

نامه موقت دوماهه تایید صلاحیت اداره کار چیست , روند دریافت نامه موقت دوماهه اداره کار , نامه موقت دوماهه اداره کار چیست , شرایط دریافت نامه موقت اداره کار , اخذ گواهینامه تایی صلاحیت اداره کار

 

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه نیرو

رتبه نیرو و برق

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
35564
صفحات بازدید شده
1165462
صفحات بازدید شده امروز
4743
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
7638
بازدیدکنندگان دیروز
1
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
56872
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r