مقالات مفید

IMS

شرایط گرفتن گواهینامه IMS رایگان سیستم مدیریت یکپارچه اخذ گواهینامه ISO9001  گواهی نامه ISO14001  گواهینامه OHSAS18001 02144769451

اخذ گواهی نامه IMS   بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه شامل استاندارد ایزو 9001:2015 استاندارد ایزو 14001:2012 همچنین اخذ گواهینامه اوهساس 18001:2007 میباشد شرکتها همچنین سازمانهای دولتی حتی خصوصی جهت شرکت د رمناقصات سالیانه نیاز مبرمی جهت اخذ گواهینامه IMS دارند یکی ا زمدارک قابل ارائه جهت مناقصات پیمانکاری مخصوصا حوزه نفتی مدرک IMS  میباشد درحال حاضر متقاضیان زیادی بابت اخذ گواهینامه IMS  رایگان فوری بدنبال موسساتی میباشند تا بتوانند گواهی سیستم مدیریت یکپارچه IMS  اخذ نمایند تابتوانند مشارکت داشته باشند جهت مناقصات اما گواهینامه IMS  چیست وچطور میتوان گواهی IMS  اخذ نمود

جهت اطلاعات دقیق فنی اخذ گواهی نامه IMS   سریع ب ادامه مطلب توجه فرمایید :

ایزو IMS  چیست ؟

IMS  بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه میباشد درواقع گواهینامه تحت عنوان IMS وجود جهانی نداشته چنانچه سازمان بتواند الزامات استاندارد ایزو 9001 ، ایزو14001 ، همچنین اوهساس18001 ر ابصورت یکجا پیاده سازی نماید میتواند اداعا داشته باشد سیستم مدیریت یکپارچه ر اپیاده سازی نموده موفق ب اخذ گواهینامه IMS شود یکی ا زمدارک شرکت د رمناقصات داشتن گواهینامه IMS  میباشد ک متقاضیان فکر میکنند گواهینامه IMS مقوله سوا ا زگواهینامه ISO9001  ، گواهینامه ISO14001  ، همچنین گواهینامه OHSAS18001  هست درصورتیکه چنانچه الزامات استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 همچنین استاندارد اوهساس18001 ویا ورژن جدید OHSAS18001  ایزو45001 پیاده سازی گردد سازمان سیستم مدیریت یکپارچه IMS  پیاده سازی نموده قادر خواهد بود گواهینامه IMS  دریافت نماید بنابراین اخذ گواهینامه IMS  بستگی ب پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 همچنین اوهساس 18001 دارد .

شرایط همچنین مدارک جهت اخذ گواهینامه IMS  چیست ؟

اخذ گواهی نامه IMS  مدرک IMS  سیستم مدیریت یکپارچه شرایط خاصی حتی مدارک خاصی نیاز ندارد بواقع سازمان ، شرکت متقاضی اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه پس ا زمعین نمودن مرکز مشاوره همچنین کارشناس پیاده سازی الزامات سیستم یکپارچه تهیه مستندات همچنین پیاده سازی الزامات ایزو IMS  میتواند ا زمراکز مشخص صدور گواهینامه IMS  اقدام ب اخذ گواهینامه IMS نماید معمولا موسسات همچنین شرکتهای پیمانکاری نفتی ، شرکتهای مشاوره نفت وگاز پتروشیمی جهت شرکت د رمناقصه نیاز ب اخذ گواهینامه IMS  پیدا میکنند زمان اخذ گواهینامه IMS  برای متقاضی بسیار حائز اهمیت بوده بنابراین نمیخواهند درگیر ممیزی داخلی شوند همچنین ادعا دارند الزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS  پیاده سازی شده بنابراین بدنبال موسساتی هستند ک فوری گواهینامه IMS  دراختیار متقاضی بگذارند .

بیشتر بخوانیم :

گواهینامه IMS 

اخذ گواهینامه ISO9001

هزینه اخذ گواهینامه IMS   چقدر هست ؟

اخذ گواهینامه IMS   هزینه دربرندارد جهت متقاضی طی مطالب بالا گواهینامه IMS   صرفا مصرف داخلی داشته همچنین فقط جزو اسناد جهت شرکت درمناقصات میباشد البته هستند افرادیکه درصورت عدم اطلاعات کافی متقاضی اخذ گواهینامه IMS  بابت صدور گواهی IMS  مبلغی دریافت میکنند منتها درواقع مدرک IMS  بابت پیاده سازی سه استاندارد ISO9001   ، ISO14001  ،   OHSAS18001  صادر میگردد همچنین صدور مدرک IMS  کاملا رایگان بوده متقاضی بابت اخذ گواهی نامه ایزو9001 ، ایزو14001 همچنین اوهساس 18001 میبایست مبلغ واریز نماید البته واریز مبلغ همچنین صدور گواهینامه ایزو9001 ، گواهینامه ایزو14001 همچنین گواهی اوهساس18001 منوط ب پیاده سازی الزامات استاندارد فوق میباشد چنانچه متقاضی اخذ گواهی نامه IMS  بخواهد مدرک IMS  ا زمرکز ایران گواه دریافت نماید علاوه برپیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 ، استاندارد ایزو14001 همچنین اوهساس 18001 بصورت کاملا رایگان همچنین اهدا لوح فشرده مستدات بصورت رایگان میتواند گواهی نامه IMS  بهمراه لوح تندیس رایگان اخذ نماید .

اخذ گواهینامه IMS  چقدر زمان میبرد ؟

اخذ گواهینامه IMS   درواقع اخذ گواهینامه ایزو9001 ، اخذ گواهینامه ایزو14001 همچنین اخذ گواهینامه OHSAS18001  مدت زمان اخذ گواهینامه IMS  توسط مرجع صادرکننده گواهینامه IMS  بستگی دارد چنانچه متقاضی بخواهد مدرک IMS    خودرااز مرجع  CB  تحت اعتبار IAF  دریافت نماید مدت زمان اخذ مدرک IMS  حداقل 45 روز میباشد منتها معمولا متقاضیان اخذ گواهی نامه IMS  بلحاظ اینکه میخواهند د رمناقصه شرکت نمایند خواهان اخذ گواهینامه IMS  فوری هستند ک دراینصورت میبایست مدرک IMS  خودرااز CB   خصوصی اخذ نمایند مدت زمان اخذ گواهینامه IMS  جهت شرکت د رمناقصه ا ز CB  خصوصی بین سه روز تا یکهفته میباشد حتی بستگی ب شرایط متقاضی میتواند مدرک IMS خودرا دوروزه تحویل گیرد دیگر مزیت اخذ گواهینامه IMS  ا ز CB خصوصی ارزان همچنین مقرون بصرفه بودن گواهی نامه IMS  حتی درگیر نبودن موسسه ، شرکت همچنین سازمان جهت ممیزی میباشد ک براحتی میتواند متقاضی گواهینامه IMS  خودرا اخذ نماید .

متقاضی اخذ گواهینامه IMS   رایگان سیستم مدیریت یکپارچه میتواند جهت کسب اطلاعات فنی همچنین حقوقی بیشتر جهت اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS  ا زطریق شماره تماس 02144769451 ارتباط برقرار نموده تا بتواند تصمیم درستی مبنی براخذ گواهینامه ایزو IMS  نماید

باما درتماس باشید..... 02144769451

متقاضیان محترم جهت اخذ گواهینامه IMS  سیستم مدیریت یکپارچه توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف زیر میباشند :

اخذ گواهینامه ایزو IMS

اخذ گواهینامه IMS   رایگان

شرایط بابت اخذ گواهی نامه IMS

هزینه جهت گرفتن گواهی نامه IMS

مدرک IMS   چیست

گواهینامه IMS   چیست ازکجا گواهی نامه IMS   بگیرم

شرایط اخذ گواهینامه IMS   فوری

اخذ گواهینامه IMS   فوری

کارشناس بابت پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت IMS

کارشناس IMS   جهت پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه

پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه چه سودی برای سازمان دارد

چطور میتوانم سیستم مدیریت یکپارچه پیاده سازی کنم سپس گواهینامه IMS   دریافت کنم

مشاوره رایگان بابت اخذ گواهینامه IMS

کارشناس رایگان بابت پیاده سازی الزامات استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه نیرو

رتبه نیرو و برق

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
29238
صفحات بازدید شده
867660
صفحات بازدید شده امروز
8282
بازدید کنندگان امروز
677
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5170
بازدیدکنندگان دیروز
725
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
52137
بازدید کنندگان هفته گذشته
3136
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r