مقالات مفید

885

موسسات صادر گواهینامه ایزو 02144769451

کواهینامه ایزو ، اخذ گواهینامه ایزو ، گرفتن مدرک ایزو ، رشد سریعی درجامعه ماپیدا کرده همچنین متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو بسرعت درحال ازدیاد هستند . همچنین موسسات خواه حقیقی ، خواه حقوقی بجهت صادر کردن نشان ایزو درحال رشد ونمو هستند البته بعضا موسسات صادر کننده گواهینامه ISO بدنبال اهداف خود میگردند تا متقاضیان پیدا کنند اطلاعات دقیقی ممباب اخذ گواهینامه ایزو ، HSE ، OHSAS ، ISO ، نداشته باشند تابتوانند سوء استفاده کنند پس هرموسسه اعتبار دهی جهت صدور گواهی نامه ایزو نمیتواند صرفا گواهینامه ایزو صادر کند وبیشتر موسسات ذکر شده رابطهایی هستند که خود بدنبال اهداف ریالی خودمیگردند .

متقاضیان اخذ مدرک ایزو سردرگم توسط سایت WWW.GOOGLE.COM بدنبال موسسات صادر کنند گواهینامه ایزو میباشند تا گواهینامه ایزو خودرا براحتی بدون دردسر ممیزی همچنین ارزان تهیه نمایند تا اهداف خودرا دنبال کنند منتها آیا هر مرکز صادرکنند گواهی نامه ایزو معرفی شده توسط گوگل معتبر بوده همچنین تعهد اخلاقی مورد نظر متقاضی اخذ گواهینامه ایزو رانیز دارا میباشد .

گواهینامه ایزو چیست ، چه موسساتی تعهد اخلاقی همچنین کاری لازم رادارند تا بتوان باآنها وارد معامله شد تابتوانیم گواهینامه ایزو درخواستی رانیز اخذ نماییم ؟ حال آنکه اطلاعاتی ازاین مراکز دراختیار شما میگذاریم :

ایزو سازمان جهانی جهت تدوین استاندرد یکپارچه سال 1926 تاسیس گشت ، هنگام تاسیس سازمان ایزو ISO حدود 20 کشور عضو سازمان بین المللی ایزو شدند ایران هم درهمین سال عضویت سازمان ISO رانیز پذیرفت باگذشت زمان اتحادیه ایزو ISO بزرگتر شد همچنین کشورهای زیادی عضو انجمن ایزو ISO شدند درحال حاضر بیشتر کشورهای جهان عضو اتحادیه ایزو ISO شدند همچنین ازاستانداردهای تدوین شده استفاده میکنند .

سازمان ایزو ISO جهت اعتبار سنجی استاندارد کشورها کمیته ای تحت عنوان انجمن اعتبار دهندگان بین المللی IAF تشکیل داد کار انجمن فوق بررسی کشورها همچنین تایید کشورها بلحاظ پیوستن به اتحادیه ایزو ISO میباشد .

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اصطلاحا NACI مورد تایید IAF بوده همچنین نماینده سازمان جهانی ایزو ISO درایران مرکز ملی تایید صلاحیت میباشد . جهت روئیت کشورهای عضو جهانی ایزو ISO اینجا را کلید کنید .

کشورهای مورد تایید سازمان ایزو ISO اصطلاحا AB نامیده میشوند پس نتیجه میگیریم NACI خودیک AB هست زیر نظر IAF درکشور ایران فعالیت میکند درحال حاضر IAF 71 عضو AB دارد جهت لیست AB های تحت نظر AIF اینجا کلیک کنید .

AB ها همانند مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چند مرکز معرفی مینمایند تاجهت صدور گواهی نامه ائم ISO , HSE , OHSAS فعالیت کنند نام مراکز مورد تایید AB جهت صدور گواهینامه ISO , HSE , OHSAS , CB نامیده میشود درحقیقت CB مرکزمورد تاییدی میباشد تحت نظر AB جهت صدور کواهینامه ایزو ، اچ اس ای ، اوهساس ، گواهینامه صادر شده توسط CB مورد تایید AB  همچنین IAF هستند معمولا جهت شناسایی گواهینامه ایزو مورد تایید AB لگو IAF درج میگردد تا اعتبار صادر کننده گواهینامه ایزو مشخص شود .

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران خود AB محسوب شده چند CB زیر نظر سازمان فوق جهت صدور گواهینامه ایزو فعالیت میکنند همچنین تمامی 71 AB عضو IAF چندین مرکز بعنوان CB معرفی کردهاند مانند کشور آلمان DAKKS بعنوان AB درحال فعالیت میباشد یکی از AB ، DAKKS برند معتبر TUV آلمان میباشد ، ABکشور انگلستان  UKAS، AB کشور ایتالیا ACCREDIA ، ABکشور سوئیس SAS ، ABکشور استرالیا JAS-ANZ وب همین ترتیب سایر کشورهای دیگر .

CB ه ا ی متفاوتی درایران درحال فعالیت میباشند بانامهای تجاری مختلف همانند TUVGROP ، CB ه ا ی فوق خواه تحت نظارت AB گواهینامه ایزو صادر مینمایند خواه مستقل عمل میکنند همچنین تحت نظارت AB ویا IAF عمل نمیکنند البته CB مستقل درایران باب شده همچنین ساخته پرداخته ماایرانیها هستند ودرهیچ جای دنیا گواهینامه CB مستقل اعتبار ندارد منتها بلحاظ قیمت پایین همچین CB ه ا یی بادرنظر گرفتن ازدیاد درخواست صدور کواهینامه ایزو توسط اشخاص خواه حقوقی همچنین خواه حقیقی بوجود آمده اند وچون مرکزی نظارت ویژه برروی گواهی نامه ایزو صادر شده نظارت ندارد CB ه ا ی فوق درحال زیاد شدن میباشند لازم بذکر هست قیمت گواهی نامه CB ه ا متفاوت همچنین بنا بدرخواست مشتری متغییر میباشد شاید بتوان گفت بیشتر 50% گواهینامه ایزو صادر شده ایران توسط CB متفرقه بارنج قیمتی متفاوت صادر میشود .

گواهی نامه ایزو, مدرک ایزو, نشان ایزو, راچه مراکزی میتوانند صادر نمایند ؟

مرکز ایران گواه WWW.IRANGOVAH.IR مرکز حقیقی بوده همانند بنگاه خودرو عمل میکند مرکز ایران گواه متقاضیان اخذ گواهینامه ISO , CE , HSE , HSE-MS , OHSAS و... راراهنمایی مینماید جهت درست تصمیم گرفتن بابت اخذ گواهینامه درخواستی همچنین مشاوران مرکز ایران گواه دلسوزانه همچنین بدون حساسیت بروی برند صدور گواهینامه ایزو خاصی متقاضیان اخذ کواهینامه ایزو اطلاعات فنی لازم رادراختیار متقاضی گذاشته تا متقاضی اخذ گواهینامه ایزو بتواند برحسب سیاست خود همچنین سیاست سازمان ، شرکت ، موسسه خود بتواند بهترین تصمیم جهت اخذ گواهینامه ایزو گرفته همچنین با قیمت پایین گواهینامه ایزو خودرا اخذ نماید همچنین مرکز ایران گواه نماینده بیشتر IAF ، AB ، همچنین CB ه ا ی مختلفی بوده مانند اینکه متقاضی خرید خودرو وارد بنگاه ماشین شده باتوجه بپول خودجهت خرید خودرو میتواند بهترین خودرو راانتخاب نماید ، متقاضی اخذ گواهینامه ایزو باتماس شماره تلفنهای شرکت 02144769451 02144769456 مستقیما وصل شده ب مشاوران شرکت اطلاعات لازم رااخذ مینماید همچنین مشاوران راهنمایی میکنند متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو بهترین تصمیم رابگیرد تا سریع ارزان گواهینامه ایزو اخذ نماید غیراز مشاوره رایگان جهت اخذ کواهینامه ایزو ارسال کارشناس جهت مستند سازی ایزو چنانچه متقاضی درتهران حضور داشته باشد رایگان بوده ومرکز هیچ گونه هزینه ای بابت مستند سازی ازمتقاضی اخذ گواهینامه ایزو دریافت نمیکند دیگر مزایای اخذ گواهینامه ایزو ازمرکز ایران گواه میتوان برشمرد قابلیت مرجوع کردن گواهینامه ایزو همچنین سوئیچ کردن گواهینامه ایزو اخذ شده بروی برنده ا ی دیگر میباشد .

مزایای اخذ گواهینامه ISO CE HSE HSE-MS OHSAS  مجوز اداره کار ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، رتبه ، گرید افورماتیک ، گرید درمرکز ایران گواه :

مشاوره رایگان

راهنمایی متقاضی اخذ کواهینامه ایزو و...

جوابگویی 24 ساعت شبانه روز جهت اخذ گواهی نامه ایزو

ارتباط سریع و راحت بامشاوران طی 24 ساعت شبانه روز

اطلاعات دقیق همچنین فنی مشاوران بابت اخذ گواهینامه

کارکردن بابرند ه ا ی مختلف صادر کننده گواهینامه ایزو

قابلیت مرجوع کردن گواهینامه ایزو

قابلیت تمدید گواهینامه ایزو

قابلیت سوئیچ کردن گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو حداقل برای 2000 شرکت

سابقه کاری بالا

عزیمت کارشناس رایگان جهت مشاوره حضوری جهت اخذ گواهی نامه ایزو

ارسال رایگان کارشناس جهت مستند سازی الزامات ایزو

صدور گواهی نامه آموزشی رایگان

برگزاری دوره آموزشی ایزو زیر نظر اداره کار با صادر کردن گواهینامه معتبر اداره کار

برگزاری دوره آموزشیHSE زیر نظر اداره کار با صادر کردن گواهینامه معتبر اداره کار

تعهد کاری

مشتری مداری ، ارتباط صحیح با مشتری همچنین CRM

بیشتر بخوانید :

صدور گواهینامه رایگان ایزو ISO CE HSE OHSAS 02144769456

ایزو چیست؟

لیست استاندارد ایزو ( ISO ) - گرفتن گواهینامه ایزو

لینکهای مرتبط:

http://naciportal.isiri.gov.ir/Portal/Home/ https://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4

WWW.ISO.ORG

 

 

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه نیرو

رتبه نیرو و برق

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
137609
صفحات بازدید شده
4357868
صفحات بازدید شده امروز
2484
بازدید کنندگان امروز
580
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5336
بازدیدکنندگان دیروز
701
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
29439
بازدید کنندگان هفته گذشته
2623
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r