مقالات مفید

 گواهینامه ایزو

 

ISO, گواهینامه ایزو, کواهینامه ISO , گواهینامه OHSAS , اخذ کواهینامه اوهساس

مقدمه :

انسان همواره تلاش میکرده سطح زندگی ، معیشت خودوخانواده خودرا بهبود ببخشد همچنین درتلاش بوده جهت سطح رفاه زندگی قدم مثبت بردارد شواهد ثبت شده نشان میدهد حتی انسانهای نخستین جهت سطح رفاه درتلاش بودند تاوضعیت زندگی خودرا بهبود ببخشند همانند پناه بردن درون غار یاهمچنین استفاده ازآتش بعنوان ابزار رفاهی و...

انسان همواره پی برده بین خوب وبد میتواند خوب راانتخاب نماید ، میل بخوبی درون ذات آدمی هست همچنین دید مثبت گرایی باعث گردید میان هرچیز خوبرا انتخاب نماید هنگام شکار سعی میکرد حیوان خوبتر شکار نماید موقع کشاورزی محصول خوبتر کشت وزرع کند وباکسب تجربه بیشتر همچنین حضور علم و تکنولوژی مجموعه ای ازخوب اطراف انسانها پدیدار گشت .

بواسطه وقوع انقلاب صنعتی باتوسعه علم و رشد تکنولوژی اواخر قرن بیستم انهم بسرعت سرسام آور انسان بیکدفعه متوجه شد حتی جهت کوچکترین نیازش آنقدر تامین کننده وجود داشته دیگرمجال مقایسه همچنین انتخاب نداشته ، عدم توانایی همچنین نداشتن علم کافی انسان راازمسیر خوب بسمت بد میکشاند همچنین بعضا بصورت ناخواسته دچار یکسری تامین کنندگانی میشد ، خوب تامین نمیکردند .

حس جامعه گری جوامع بشری بیدار شد وبجهت سازماندهی خوبها اقدامات منطقی انجام دادند نهادها ، سازمانها همچنین موسساتی تشکیل شدتادرجوامع خودخوبها راازبدها شناسایی ومعرفی نمایند . نهادها درهرکشوری کارخودرا شروع کردند همچنین مشخصههایی تعریف کردند بعدها نام این مشخصه ها استاندارد نامیده شد .

استانداردها توسط متخصصان کشور درهرصنفی نهادینه میشد معمولا استاندارد وضع شده توسط دولت کشور وضع کننده استاندارد جمع آوری میشد ، باایجاد انواع استاندارد درحوزه های مختلف مصرف کنندگان سردرگم ماندند بلحاظ اینکه استاندارد کدام کشور خوبتر میباشد ومورد استفاده قرار دهند تامورد توجه حداکثری مصرف کنندگان قرار گیرند ، برهمین اساس کشورهاتصمیم گرفتند درمکانی مشخص گرد هم آیند استانداردهای تدوین شده خودرا عرضه نمایند سپس باهمفکری همچنین اتفاق نظر استاندارد بین المللی تصویب ومنتشر نمایند .

ایزو ( ISO, IZO ) چیست وکی بوجود آمد ؟

ISO, IZO ( ایزو ) بمنظور یکپارچه کردن تدوین استاندارد برابر جهانی ، ایجاد تسهیلات درتجارت جهانی همچنین حمایت ازمصرف کنندگان وتولید کنندگان سال 1926 پس ازگرد هم آیی سازمان استاندارد کشورها ، توسط 25 عضو فعال درکشور سوئیس آغاز بفعالیت نمود ، معنای لغوی کلمه ایزو IZO, ISO برابری افراد درمقابل قانون یکسان میباشد .

سازمان استاندارد ایزو ( IZO,ISO ) سازمان غیر دولتی جهت همگام نمودن شاخصه استاندارد واحد جهت تمام کشورها فعالیت خودرا گسترده نمود ودرحال دارای 3368 عضو میباشد منجمله موسسه استاندارد ملی ایران همچنین تابحال جهت تسهیل کالای تولیدی 19500 الزام استاندارد تدوین نموده .

مزایای بکارگیری استاندارد ایزو ( ISO, IZO ) :

ISO,IZO استقرار سیستم استاندارد ایزو درسازمان باتوجه اجرای مراحل کنترل مناسب همچنین موثرطی طول فرآیند پذیرش مواد اولیه ، تولید محصول ، انبارش ، همچنین ارسال محصول اطمینان میدهد بسازمان باحداقل هزینه مطمئنترین کنترلها راانجام دهد البته میتوان مزایای ذیل رابرشمرد

ü            ایزو ( ISO ) ایجاد اطمینان درمصرف کنندگان محصول

ü            ایزو ( ISO ) حرکت بسمت تولید بدون نقص

ü            ایزو ( ISO ) پیشگیری ازمخاطرات شیمیایی ، میکروبی درفآیند غذایی موجب خسارت رساندن بیشتر همچنین کاهش اعتبار سازمان میگردد

ü            ایزو ( ISO ) سازگاری باسایر سیستمهای مدیریت کیفیت

نتیجه اینکه ایزو ( ISO ) استاندارد ایزو بابرابری افراد وسازمانها هم دغدغه مصرف کنندگان همچنین دغدغه تولیدکنندگان و... رادرنظر گرفته تاجامعه بسمت خوبتر حرکت نماید .

ISO , کواهینامه ایزو , گواهی نامه ISO چیست ؟

ایزو ( ISO ) کلمه ایزو امروزه دید عموم جامعه بکلمه ایزو ( ISO,IZO ) فراتر رفته همچنین باتوجه بمدرک گرایی بعنوان کواهینامه ایزو ( گواهی نامه ایزو ) حساس شده ، متقاضیان اکثرا بدنبال اخذ کواهینامه آیزو ( اخذ گواهی نامه ایزو ISO ) میباشند تا پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ، متقاضیان گواهینامه ایزو مخصوصا درکشور ایران بلحاظ سختگیری ، هزینه بربودن ، صبر کم وهمچنین بلحاظ اینکه زودتر مدرک اصل گواهینامه ایزو رابدست بیاورند بدنبال پیاده سازی همچنین ارتقاء واقعی سطح کیفی محصولات ( خدمات ) نمیباشند وبلعکس بیشتر بدنبال بدوست آوردن اصل گواهینامه ایزو میباشند تا بتوانند مانور تبلیغاتی خودرا جهت اعتماد مشتریان آغاز نمایند .

کواهینامه ایزو میتواند مدرک بین المللی ویا غیر بین المللی باشد توسط درخواست متقاضی اخذ نشان استاندارد ISO ( ایزو ) توسط مراکز صدور گواهی نامه ایزو صادر میگردد .

نشان ایزو نمایانگر موضوع میباشد سازمان ، موسسه همچنین کارفرما اخذ کننده کواهی نامه ایزو استانداردهای بین المللی رارعایت نموده همچنین سیستم مدیریت کیفیت راپیاده سازی کرده .

ایزو 9000 ( ISO9000 ) ایزو14000 ( ISO14000 ) اوهساس 18000 ( OHSAS18000 ) رامیتوان پرکاربدترین استاندارد اخذ شده درکشور عزیزمان ایران برشمرد بیشتر متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ، ایزو 9000 ، ایزو14000 ، همچنین اوهساس 18000 رانیاز دارند .

ایزو 9000 ، ISO9000 ، استاندارد ایزو9000

سال 1987 کمیته فنی 176 سازمان استاندارد بین المللی ( ISO/TC176 ) سری استاندارد ایزو9000 رابجهتنیان ارائه نمود . هدف تدوین ایزو9000 بوجود آوردن الگویی بین المللی جهت پیاده سازی ، استقرار سیستم مدیریت و تضمین کیفیت میباشد ، استاندارد ISO9000 مورد استقبال جمعی سطح جهانی قرار گرفت . استاندارد ایزو9000 طی سالهای 1994 ، 2000 ، 2008 وهمچنین 2015 مورد ویرایش قرار گرفت امروزه گواهی نامه ایزو9001 باویرایش ISO9001:2015 مورداستفاده متقاضیان محترم میباشد پرکاربردترین استاندارد ایزو9000 ، ایزو9001 میباشد بطوریکه امروزه ISO9001 استاندارد مادر ویا استاندارد ایزو9001 ، ایزو مرجع جهت اخذ کواهینامه هرسازمان متقاضی ایزو میباشد .

مزایای بکارگیری استاندارد ایزو9000

ü            بررسی مجدد فعالیتهای سازمان برحسب اهداف سازمان ورفع کاستیها

ü            شفافیت فرآیند وشاخصهها طی سازمان

ü            جلوگیری دوباره کاریها بواسطه تعریف فعالیتهای برنامه ریزی شده سیستماتیک

ü            کاهش هزینه

ü            ایجاد اطمینان درون سازمان

ü            ایجاد اعتماد مشتری

ü            افزایش توان رقابت درعرضه بین المللی

ایزو9000 درکلیه سازمانهای تولیدی ، خدماتی پژوهشی همچنین آموزشی کاربرد دارد .

استاندارد ایزو14000 ( ISO14001 )

ایزو14000 شامل استاندارد جهانی ممباب سیستمهای محیط زیست میباشد استاندارد ایزو14000 طی سال 1996 میلادی توسط کمیته فنی 207 بوجود امد .

ایزو14000 شامل ساختار سازمانی ، فعالیتهای طرح ریزی ، تعریف مسئولیتها ، تعیین روش وفرآیند همچنین دراختیارگیری منابع لازم جهت تهیه ، اجرا همچنین بازنگری وحفظ خط مشی زیست محیطی سازمان میباشد درواقع گواهینامه ایزو14000 بواحدی اعطا میگردد برنامه عملی جهت کمک بپاکیزه ماندن محیط زیست داشته والزامات استاندارد ایزو14000 رابدرستی رعایت نماید.

مزایای بکارگیری ایزو14000 ( ISO14000 )

ü            ایجادد سیستمهای مدیریت زیست محیطی

ü            بحداقل رساندن موانع غیر تعرفه ای تجارت وتسهیل تجارت

ü            جلب مشتریان بیشتر افزایش سهم بازار

ü            افزایش رعایت مقررات وقوانین مربوط بمحیط زیست

ü            استفاده بهینه ازمنابع طبیعی

ü            تسهیل تجارت بین المللی

ü            ایجاد ارزش افزوده بیشتر سازمان

استاندارد ایزو14000 جهت کلیه منابع همچنین سازمانهای مختلف تولیدی وخدماتی دارای کاربرد میباشد .

استاندارد OHSAS18000 ( اوهساس 18000 )

اوهساس18000 سری ارزیابی ایمنی بهداشت شغلی استانداردی قابل امتیاز بندی همچنین اخذ کواهینامه اوهساس18000 ( گواهینامه OHSAS18000 ) میباشد .

سال 1998 کمیته متشکل بنام موسسه استاندارد بریتانیا شرکت اصلی گواهی دهنده انگلستان همچنین سایر سازمانهای بین المللی استاندارد تشکیل شد هدف کمیته فنی تهیه و تدوین استاندارد واحد بنام اوهساس18000 ( OHSAS18000 ) بود .

OHSAS18000 اوهساس18000 جهت پاسخ بنیاز سازمانها استاندارد سیستم مدیریت ایمنی همچنین بهداشت شغلی بوسیله آن بتوانند سیستم مدیریت خودرا درزمینه های بهداشتی وایمنی ارزیابی نمایند .

OHSAS1800 اوهساس 18000 دارای ساختاری همگون بااستاندارد ایزو9000 همچنین ایزو14000 ( سیستم مدیریت کیفیت ISO9000 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14000 ) میباشد تاسازمانها بتوانند براحتی سیستمهای مدیریت کیفیت ، محیط زیست و بهداشت شغلی همچنین ایمنی رابایکدیگر اغدام نمایند بنابراین سازمان سیستم مدیریت یکپارچه ای ایجاد نمود تحت عنوان OHSAS18000 اوهساس18000 ، سیستم مدیریت ایمنی همچنین بهداشت شغلی ، سازمان رابجهت شناسایی حذف ویا بحداقل رساندن مخاطرات مرتبط بابهداشت ایمنی کارگران خویش وسایرطرفهای ذینفع درمعرض یاری مینماید .

مزایای بکارگیری OHSAS18000 اوهساس 18000

                 ü            تفکر طرح ریزی شده ومستند درارتباط بابهداشت وایمنی شغلی

                 ü            ساختار مناسب بجهت مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی

                 ü            ایجاد محیط کاری ایمنتر و سالمتر

                 ü            افزایش آگاهی ودانش درخصوص مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی

                 ü            کاهش ریسک حوادث رویدادها و...

استاندارد اوهساس18000 درکلیه سازمانهای تولیدی خدماتی کاربرد فراوانی دارد .

اخذ کواهینامه ایزو9001 ، کواهینامه ایزو14001 ، کواهینامه اوهساس18001 ( اخذ گواهی نامه ISO9001 ، گواهی نامه ISO14001 ، گواهی نامه OHSAS18001 ) درمرکز ایران گواه رایگان بوده درحقیقت مرکز ایران گواه بابت صدور گواهینامه ایزو هزینه دریافت نمیکند اخذ گواهینامه ایزو9001 رایگان ، گواهینامه ایزو14001 رایگان ، گواهینامه اوهساس18001 رایگان ، گواهینامه اچ اس ای رایگان ، گواهینامه سی ای رایگان و ... تمامی گواهینامه های درخواستی متقاضی رایگان میباشد بلکه مرکز ایران گواه بابت مستند سازی و فروش اوراق مستند سازی هزینه از متقاضیان اخذ گواهینامه ISO,OHSAS,CE,HSE دریافت مینماید همچنین مشاوره جهت اخذ گواهی نامه ایزو ، اوهساس ، اچ اس ای همچنین سی ای ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، گواهی ای ام اس کاملا رایگان بوده ومرکز ایران گواه جهت مستندسازی جهت صدور گواهینامه ISO,OHSAS,CE,HSE کارشناس رایگان برای متقاضیان اعزام میکند .

متقاضیان اخذ کواهینامه ایزو ، اوهساس ، اچ اس ای ، سی ای درسایتهای مجازی همانند WWW.GOOGLE.COM بدنبال اهداف ذیل میگردند :

اخذ کواهینامه ایزو فوری, ISO سریع, مرکز صدور کواهینامه ایزو, ISO , اخذ گواهی نامه ایزو راحت, نشان ایزو اصل, کواهینامه ایزو اصل

مقالات مرتبط :

گواهینامه OHSAS18001 گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای ISO45001

گرفتن سریع گواهینامه ایزو مدرک ISO CE HSE

لیست استاندارد ایزو ( ISO ) گرفتن گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

چگونه گواهینامه ایزو بگیرم

ایزو چیست ؟

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.TKARAN.IR

WWW.GOOGLE.COM

WWW.ISO.ORG

http://www.isiri.gov.ir/

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه نیرو

رتبه نیرو و برق

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
35564
صفحات بازدید شده
1165305
صفحات بازدید شده امروز
4586
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
7638
بازدیدکنندگان دیروز
1
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
56722
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r