ایزو45001

اخذ گواهینامه ایزو گواهینامه ISO45001:2018   چیست 02144769451

گواهی نامه ایزو, اخذ گواهینامه ایزو, شرایط اخذ گواهینامه ایزو, اخذ ایزو فوری, نحوه گرفتن گواهینامه ایزو فوری جهت مناقصات, اخذ مدرک ایزو ارزان, مراجع صدور گواهینامه ایزو فوری, مراکز ثبت گواهینامه ایزو, اخذ گواهینامه ایزو بدون ممیزی, اخذ مدرک ایزو یک روزه, اخذ گواهینامه ایزو9001, اخذ گواهینامه اوهساس18001, اخذ گواهینامه ایزو45001, فرق بین گواهینامه OHSAS18001  همچنین گواهینامه ایزو45001 چیست, ورژن جدید گواهینامه  OHSAS18001  شرایط تمدید گواهینامه ایزو, چطور میتوانم سریع گواهینامه ایزو بگیرم, کجا گواهی نامه ایزو بگیرم, مراجع صدور گواهینامه ایزو درتهران, اخذ گواهینامه ایزو معتبر, اخذ گواهینامه ایزو جهت مناقصه, گواهینامه ایزو چیست و... کلمات کلیدی میباشد ک متقاضی اخذ گواهی نامه  ISO  توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف خود میباشد

اخد گواهینامه ایزو45001 ISO45001:2018

مقاله فوق درمورد نحوه گرفتن گواهینامه ایزو45001 ، شرایط اخذ گواهینامه ایزو45001 ، هزینه اخذ گواهینامه ایزو45001 ، همچنین شرکتهایی ک میتوانند گواهینامه ایزو45001 اخذ نمایند میباشد

گواهینامه ایزو45001 ورژن جدید استاندارد OHSAS18001  میباشد اصالت اوهساس18001 مربوط ب استاندارد انگلستان بوده براساس اینکه استاندارد OHSAS18001  تکمیل بوده مورد تایید سازمان ایزو بوده همچنین مراکز میتوانستند OHSAS18001  ر اجزو مدارک مورد تایید سازمان ایزو اخذ نمایند منتها سازمان جهانی ایزو توسط کمیته فنی استاندارد اوهساس18001 ر اب چالش کشیده سال 2015 میلادی استاندارد اوهساس18001 ر اتکمیل نموده الزامات استاندارد ISO45001  توسط کمیته ایزو منتشر گردیده مورد تایید سازمان استاندارد ملی کشورهای عضو سازمان ایزو رسیده سپس توسط سازمان ایزو منتشر همچنین دردسترس عموم جهت استفاده قرارگرفته بنابراین مراکز دارنده گواهینامه OHSAS18001  میتوانند زین پس گواهینامه ایزو45001 بجای اوهساس18001 اخذ نمایند

مراکز صدور گواهینامه ایزو میتوانند گواهینامه ISO45001:2018  صادرنمایند همانطور ک د رمقالات قبلی توضیح داده شد مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت AB  دولتی بالاترین مرجع صدور گواهینامه ایزو د رسراسر جهان میباشد

بیشتر بخوانیم :

نحوه استعلام گواهینامه ایزو

گواهینامه OHSAS18001

استاندارد ایزو45001 بنام سیستم مدیریت ایمنی بهداشت حرفه ای میباشد ک ورژن جدید همچنین بروز رسانی گشته استاندارد اوهساس18001 انگلستان میباشد متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو طی سالیان قبل جهت پیاده سازی همچنین اخذ گواهینامه سیستم ایمنی بهداشت حرفه ای مجبور ب اخذ گواهینامه OHSAS18001  بودند متقاضیان اخذ گواهینامه بدنبال اخذ گواهینامه ایزو بوده بدلیل اینکه سازمان استاندارد انگلستان اوهساس18001 ر اتایید نموده بود همچنین استاندارد اوهساس18001 توسط سازمان ایزو ( جزو استاندارد سازمان ایزو ) نبوده بنابراین سازمان ایزو طی سال 2015 تا 2018 استاندارد اوهساس18001 ر امورد ارزیابی ، بازبینی قرارداده موفق گردید استاندارد ISO45001  ر اتدوین همچنین منتشر نماید بنابراین ایزو45001 همان استاندارد OHSAS18001  بوده ک توسط سازمان ایزو منتشر گردید مراکز صدور گواهینامه ایزو میتوانند بجای صدور استاندارد OHSAS18001  گواهینامه ISO45001 صادر نمایند

نحوه اخذ گواهینامه ایزو45001 همانند الباقی استاندارد ایزو میباشد بداینصورتکه ابتدا میبایست متقاضی الزامات استاندارد ایزو45001 ر اپیاده سازی نماید سپس ممیزی صورت پذیرد بعد توسط مرجع صدور گواهینامه ایزو ، گواهینامه ایزو45001 صادرگردد همچنین چنانچه متقاضی اخذ گواهینامه ایزو بدون ممیزی بخواهد استاندارد ایزو45001 اخذ نماید مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی همان  CB  خصوصی میتواند بصورت فوری گواهینامه ایزو صادر نماید گواهینامه ایزو صادرگشته توسط مراجع  CB  خصوصی قابل رجستری توسط سایت صادرکننده CB  میباشد صرفا داخل ایران اعتبار داشته گواهینامه ایزو45001 صادرشده توسط مراجع CB  خصوصی فاقد اعتبار جهانی میباشد

اخذ گواهینامه ایزو45001 توسط شرکتها همچنین مراکز پیمانکاری صورت میپذیرد عمده متقاضی گواهینامه استاندارد ایزو45001 شرکتهای پیمانکار حوزه نفت وگاز ، شرکتهای ساختمانی ، شرکتهای فعال حوزه خدمات سبز همچنین کترینگهای پخت غذا میباشد

بلحاظ اینکه استاندارد ایزو45001 درمورد بهداشت همچنین ایمنی کاری تدوین گشته متقاضیان جهت شرکت درمناقصه نیاز مبرم ب اخذ گواهینامه ایزو45001 دارند بنابراین گواهینامه ایزو45001 بصورت فوری توسط CB  صادرمیگردد

متقاضیان اخذ مدرک ISO45001:2018  میتوانند همزمان با پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو45001 ، الزامات استاندارد ایزو9001 پیاده سازی نموده همزمان مبادرت ب اخذ دوگواهینامه ISO45001  همچنین ISO9001:2015  نمایند چنانچه متقاضی سه استاندارد ایزو 45001 ، ایزو9001 همچنین ایزو14001 اخذ نماید اصطلاحا سیستم یکپارچه مدیریت ر ااجرا نموده میتواند گواهینامه IMS  رایگان اخذ نماید.

 

ISO45001   , اخذ ایزو

ایزو45001 بعنوان استاندارد تدوین شده سازمان بین المللی  ISO   , سال 2018 منتشر د ردسترس عموم قرار گرفت قدمت ایزو 45001 بعنوان استاندارد تدوین شده سازمان ایزو بسیار کم بوده .

ISO45001   ورژن جدید استاندارد قبلی  OHSAS18001   میباشد ، بواقع استاندارد اوهساس 18001 بلحاظ اینکه استاندارد تدوین شده توسط موسسه استاندارد انگلستان بوده بصورت نانواکریدنت توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو , صادر میگشته منتها ایزو45001 توسط مراکز صدور گواهی نامه  ISO  بصورت اکریدنت صادر میگردد .

 

مطالب مفید :

ایمنی وبهداشت محیط کار , نکات مهم

 

تاریخچه  ISO45001:2018   :

ISO45001   , استاندارد سازمان بین المللی  IZO   جهت سیستم مدیریت بهداشت وایمنی شغلی (  OHSAS   ) طی مارس 2018 میلادی منتشر گشت .

هدف اصلی   ایزو45001  کاهش صدمات وبیماریهای شغلی میباشد .

استاندارد  ISO45001   مبتنی بر  OHSAS18001   , کنوانسیون همینطور دستورالعملهای سازمان بین المللی کار منجمله  ILO OSH 2001    همچنین استاندارد ملی میباشد .

ISO45001  توسط ساختار سطح بالای استاندارد  ISO9001   , استاندارد  ISO14001:2015   پیروی نموده باعث ادغام سه استاندارد فوق گشته .

IMS    ویا گواهینامه  IMS   بنام سیستم مدیریت یکپارچه درصورتی صادر میگرددکه متقاضی مجموع سه استاندارد ایزو45001 ، ایزو9001 ، ایزو14001 همزمان پیاده سازی نموده موفق ب اخذ گواهینامه  IMS   میشود .

ایزو45001 اکتبر 2013  درسازمان  ISO  ارائه شد . کمیته  ISO/PC283   طی سال 2013 شروع بفعالیت نمود پیرو استاندارد  ISO45001   .

حداقل 70 کشور درروند تهیه پیش نویس مشارک داشته ، تهیه وکار کمیته تادسامبر 2015 بطول انجامید .

سال 2015 تا سال 2017 اولین پیش نویس استاندارد ایزو45001 نتوانست رای کافی گرفته ، طی پیش نویس دوم مورد تایید همینطور تصویب اعضا قرار گرفت

استاندارد  ISO45001   طی 12 مارس 2018 میلادی منتشر گشت .

 

مطالب مرتبط :

نحوه پیاده سازی ایزو 45001

 

تغییرات  ISO45001   درمقایسه با  OHSAS18001   :

تغییرات  ISO45001   نسبت ب ورژن قدیمی  OHSAS18001   سوال متداول بسیاری ازمتقاضیان بوده مخصوصا کارشناسان  ISO   ک میخواهند الزامات استاندارد  ISO45001   پیاده سازی نمایند

تغییرات  ISO45001   توسط 6 بند ذیل تعریف میگردد :

زمینه فعالیت سازمان بند ( 4.1  (  سازمان میبایست موضوعاتت داخلی همینطور خارجی مرتبط باهدف خودر اتعیین نموده ، توانایی آن دردستیابی ب نتیجه تاثیر گذارد

درک نیاز ، انتظارات کارگران  بند ( 4.2 ) اشخاص علاقمند کارگران ، تامین کنندگان ، پیمانکاران فرعی ، مشتری ، مقامات نظارتی هستند

خطر همینطور فرصتها : شرکتها جهت تعیین خطرات ، فرصتهای تاثیر گذار توانایی تعیین ، بررسی ودرصورت لزوم اقدام نمایند

سیستم مدیریت جهت ارائه نتایج مورد نظر خود منجمله افزایش بهداشت وایمنی محل کار

رهبری ، تعهد مدیریت

برنامه ریزی

جستجوگران گوگل جهت اخذ گواهینامه  ISO45001   کلمات کلیدی سرچ میکنند :

اخذ گواهینامه  ISO45001   , اخذ گواهی نامه  ISO   , اخذ  OHSAS18001   ,   استاندارد ایزو45001 ,  اخذ گواهینامه  HSE   , تغییرات  ISO45001   , متن فارسی استاندارد  ISO45001   , 

 

متقاضیان اخذ گواهینامه ISO45001  توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اهداف زیر هستند :

اخذ فوری گواهینامه ایزو45001

متن استاندارد ایزو45001

تفاوت استاندارد OHSAS18001  با ISO45001

مراجع صدور گواهینامه ایزو45001

ازکجا گواهینامه ایزو45001 اخذ نمایم

ISO45001

نحوه اخذ استاندارد ایزو45001

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی بهداشت حرفه ای ISO45001

استادارد ایزو45001 چیست

متن فارسی استاندارد ایزو45001

استعلام گواهینامه ایزو45001

نحوه استعلام گواهینامه ایزو چگونه هست

لینکهای مرتبط:

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

WWW.GOOGLE.COM

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
5
صفحات بازدید شده
17462
صفحات بازدید شده امروز
704
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
8836
بازدیدکنندگان دیروز
3
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
17462
بازدید کنندگان هفته گذشته
5
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r