ائین نامه بکارگیری مسئول ایمنی توسط کارگاه

 

آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی درکارگاه فروردین ماه سال 94 توسط دولت تصویب گردید .

هدف : آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی بمنظور ارتقاء سطح ایمنی کارگاه همینطور نظام مند نمودن بکارگیری افراد شایسته پیرو مبحث ایمنی بابت جلوگیری ازحوادث ناشی کار جهت صیانت نیروی انسانی تدوین گردیده .

کافرمایان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مکلف هستند برمبنای تعداد نفرات کارگاه ، تعداد کارگاه مسئول ایمنی فعال استخدام نمایند برمبنای قوانین موجود بنابراین اکثر کافرمایان درگیر مبحث مسئول ایمنی بوده .

آئین نامه بکارگیری مسئول ایمنی ب استناد مواد 85و86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین جهت تمامی کارگاه(ها) الزامی میباشد .

ماده 1 ) کافرما مکلف میباشد بمنظور اجرای آئین نامه ایمنی وخفاظت فنی مصوب شورایعالی خفاظت فنی باتوجه ب شایط همینطور مخاطرات کارگاه وبراساس شرح وظایف افرادی مورد تایید اداره کار بعنوان مسئول ایمنی , مسئولان ایمنی بکارگیری نمایند .

تبصره : تمامی افرادیکه توسط عناوین ؛ مسئول ایمنی , مسئول حفاظت فنی , افسر ایمنی , ناظر ایمنی , رابط ایمنی , همیار ایمنی , کارشناس ایمنی , و.... فعالیت مینمایند مشمول قانون ماده 1 بوده لذا صلاحیت نامبردگان میبایست توسط اداره بازرسی کار مورد تایید گردد .

ماده 2 ) سیاست گذاری همینطور تعیین الویت جذب ونحوه حضور مسئول ایمنی , مسئولان ایمنی براساس وسعت کارگاه ، تعداد کارگران شاغل ، نوع فعالیت ومخاطرات موجود براساس ضوابطی خواهد بودتوسط کارگروهی متشکل ازنمایندگان کارگر وکارفرما درشورای عالی حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی کار تدوین همچنین توسط مدیر کل بازرسی کار ابلاغ خواهد شد .

ماده 3 ) احراز وصدور تائیدیه صلاحیت جهت مسئول ایمنی توسط اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی استان صورت میپذیرد .

تبصره 1 : تایید مسئول ایمنی باامضاء رییس بازرسی کل استان جهت دوسال اعتبار بوده .

تبصره 2 : تمدید مجدد صلاحیت مسئول ایمنی بابررسی مستندات ارائه شده مرتبط شرح وظایف طی دوره آموزشی ، بازرسی ازمحل کارگاه توسط بازرس اداره کار محل انجام میگیرد .

ماده 4 ) مسئول , مسولان ایمنی موظف بگذراندن دوره آموزشی عمومی 40 ساعته بهداشت حرفه ای , دوره آموزشی 16 ساعته ارزیابی ریسک میباشد .

تبصره 1 : دوره آموزشی 40 ساعته عمومی ایمنی بهداشت کار , 16 ساعته عمومی ارزیابی ریسک میبایست تحت نظارت مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار برگزار شده ، مورد تایید اداره کار بوده .

تبصره 2 : هزینه مربوطبه دوره آموزشی مسوول ایمنی , دوره 8 ساعته کارگری همچنین دوره 20 ساعته کارفرمایی برعهده کافرمای مربوطه میباشد .

ماده 6 ) کارفرما مکلف بوده ترتیبی اتخاذ نموده تاگزارش عملکرد مسئول ایمنی طی پایان هرفصل بصورت مکتوب ویاتوسط سامانه الکترونیکی بواحد بازرسی اداره تعاون ارسال نماید .

ماده 7 ) کارفرما مکلف بوده قرارداد منعقد شده بامسوول ایمنی یک نسخه ارائه داده ب اداره کاروتعاون رفاه اجتماعی

ماده 8 ) کافرما میبایست درصورت قطع همکاری بامسئول ایمنی مراتب رابه اداره کار اعلام بلافاصله مسئول ایمنی جدید استخدام نماید .

ماده 9 ) مسئول اجرای شرح وظایف مسئول ایمنی بعهده کارفرما بوده بکارگیری شخص ثالث رافع مسئولیتهای قانونی کارفرما نخواهد بود .

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه بعنوان مشاور وظیفه خود دانسته شرایط مسئول ایمنی براساس 9 ماده همینطور 9 تبصره رابه اطلاع متقاضیان رسانده .

چنانچه متقاضی درخواست تایید مسئول ایمنی باشد طی مقالات بعدی همین سایت همینطور سایتهای دیگر .

مقالات بعدی پیرو :

شرح وظایف مسئول ایمنی

شرایط صدور تاییدیه جهت فعالیت مسئول ایمنی

پی نوشت : قانون بکارگیری مسئول ایمنی توسط اداره کار الزام شده بنابراین تمامی کارگاهها براساس مواد توضیح داده شده میبایست اقدام کنند جهت قراردادبا مسئول ایمنی لذا چنانچه باتوجه ب موارد قانونی پیش رفته براحتی میتوانند مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار استخدام نمایند لطفا جهت کسب اطلاعات شرایط کلی مقالات شرکت ایران گواه طی همین سایت وسایتهای دیگررا پیگیری نمایید .

 

مقالات مرتبط :

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

ثبت نام دوره مسئول ایمنی

 

لینکهای مرتبط :
https://www.mcls.gov.ir/
https://crtosh.mcls.gov.ir/
www.isoget.org
www.irangovah.org

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
4
صفحات بازدید شده
23680
صفحات بازدید شده امروز
2335
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
1994
بازدیدکنندگان دیروز
1
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
23680
بازدید کنندگان هفته گذشته
4
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r