عکس گواهینامه MIS

سیستم مدیریت اطلاعات , MIS اخذ گواهینامه MIS

Management Information System

 

MIS  بمعنای سیستم اطلاعات مدیریت شناخته شده ، بنابراین مدیران مجموعه جهت کسب اطلاعا تکامل بابت زیرمجموعه خود ( کارکنان ) جهت برنامه ریزی دقیقتر نیاز ب دانستن الزامات سیستم مدیریت اطلاعات MIS , جمع آوری اطلاعات MIS , داشته پس بنابراین مبادرت مینمایند جهت اخذ گواهینامه MIS

MIS بکمک مدیران مجموعه آمده جهت تصمیم گیری صحیح جهت ارزیابی عملکرد دقیق کارکنان ، ارزیابی عملکرد دقیق MIS مستلزم دراختیار داشتن آمارواطلاعات دقیق بدون واسطه مورد نیاز مدیران میباشد شرایط موجود ایفا میکند مدیران مجموعه جهت کسب اطلاعات مدیریتی MIS    توسط سخت افزار ویا نرم افزار شرکتی اقدام نمایند

نظام یکپارچه اطلاعات ، آمار مدیریتی MIS توسط اتصال پایدار ب تمامی منابع اطلاعاتی شرکت ، تمامی آمار واطلاعات مورد نیازرابه منظور ارزیابی عملکرد دقیق د راختیار مدیران شرکت قرار میدهد

MIS , یعنی Management  معنی مدیریت ، Information   بمعنی اطلاعات ، System   بمعنی سیستم بکار برده میگردد مدیران جهت اخذ گواهینامه MIS   اهداف تکمیلی داشته همانند نیاز ب گواهینامه MIS  جهت مناقصه بنابراین توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM   بدنبال مراکز صدور گواهینامه MIS   کلمات کلیدی سرچ مینمایند همانند :

گواهینامه MIS   چیست , گواهینامه MIS   توسط چه مراکزی صادر میگردد , دوره مدیریت MIS   کجا برگزار میگردد , ثبت نام دوره مدیریت MIS اخذ فوری گواهینامه MIS اخذ گواهینامه دوره مدیریت MIS   جهت مناقصه , هزینه اخذ گواهینامه MIS   بدون حضور دردوره , MIS گواهی MIS گواهینامه سیستم مدیریت اطلاعات , شرایط اخذ گواهینامه MIS

شرایط اخذ گواهینامه MIS

الزامات MIS   رابطه نزدیکی با استاندارد EFQM مدیر موفق ، استاندارد ISO9001 سیستم کنترل کیفیت نیز هست

MIS دارای شباهت بیشماری ب الزامات استاندارد 9001 میباشد منجمله اطلاعات مشترک بین سیستم مدیریت اطلاعات MIS , سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 نقشه فرآیند ، نمودار ماتریس میتوان نام برد بنابراین متقاضیان جهت اخذ گواهینامه MIS   میتوانند همزمان اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه EFQM اخذ گواهینامه ایزو 9001

MIS ساختار سازمانی شرکتها ، موسسات ر اقویتر نموده کمک مینماید مدیران مجموعه تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند بنابراین د ررشد و نمو شرکتها تاثیر مستقیم داشته مخصوصا MIS   کمک نموده جهت تصمیم گیری مدیران بنابراین مسئولین مناقصه خواستار گواهینامه MIS   مدیران میباشند اخذ گواهینامه MIS   جهت شرکت متقاضی جزو مدارک مناقصه شرکتها شده بنابراین متقاضیان بیشماری مبادرت مینمایند جهت اخذ گواهینامه MIS

متقاضیان گواهینامه MIS  بعضا مدرک MIS ر ابا گواهینامه IMS اشتباه گرفته ، گواهینامه IMS  بنام مدیریت یکپارچه شامل سه استاندارد ایزو 9001 , استاندارد ایزو14001 , استاندارد ایزو 45001 میباشد حال آنکه همانطوریکه توضیح داده شد MIS سیستم مدیریت اطلاعات میباشد ک توسط مدیران مجموعه جهت شرکت انجام میگردد

گواهینامه MIS  میتواند توسط افراد بنام شخص نیز صادرگردد اخذ گواهینامه MIS   بنام اشخاص بیانگر توانایی فرد جهت استخراج اطلاعات مهم جهت برنامه ریزی بهتر میباشد

MIS بنام شخص , گواهینامه MIS   شخصی توسط مراکز مشاوره همانند ایران گواه نیز صادر میگردد

علاقمندان اخذ گواهینامه MIS  میتوانند ازتجربیات مرکز مشاوره واطلاع رسانی اخذ گواهینامه ایران گواه استفاده نموده اطلاعات دقیقتر ، فنی بیشتری جهت اخذ گواهینامه MIS   همینطور دیگر گواهینامه ISO   جویا شوند

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
409
صفحات بازدید شده
311705
صفحات بازدید شده امروز
13202
بازدید کنندگان امروز
11
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5316
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
55547
بازدید کنندگان هفته گذشته
54
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r