گواهینامه ایزو10006

گرفتن مدرک ایزو اخذ گواهینامه ایزو10006  ISO10006  02144769451

گواهینامه ایزو10006 استاندارد ایزو10006 جهت استاندارد مدیریت کیفیت کنترل پروژه تدوین گشته

ایزو10006 دستورالعملهایی جهت استفاده مدیریت کیفیت پروژه میدهد

اخذ گواهینامه ایزو10006 مورد نیاز سازمان همچنین شرکتهایی میباشد ک پروژه های مختلف پیچیده دنبال میکنند همانند پروژه نفت وگاز پتروشیمی ، سازمانهایی ک پروژه مختلف ( اخذ گواهی نامه ایزو10006 جهت پروژه کوچک ، گرفتن مدرک ایزو10006 جهت پروژه بزرگ اخذ گواهی نامه ISO10006  جهت پروژه کوتاه مدت ویا طولانی مدت ) مشغول میباشند بعنواغن بخشی ا زیک برنامه همچنین مجموع پروژه جهت سازمان بدون درنظر گرفتن نوع فعالیت سازمان متقاضی میتواند گواهینامه ایزو10006 اخذ نماید

ایزو10006:2017 راهنما جهت مدیریت پروژه نیست بلکه راهنمای کیفیت جهت مدیریت پروژه میباشد بنابراین ازو10006:2017 استاندارد مدیریت کیفیت پروژه نامیده میشود ورژن جدید ایزو10006 نیز استاندارد ایزو21500 نامیده میشود جدیدا متقاضیان جهت شرکت د رمناقصات بجای اخذ گواهینامه ایزو10006 مبادرت مینمایند جهت اخذ گواهی نامه ایزو21500 چنانچه مرکزی خواستار گواهینامه ایزو21500 باشد د رحقیقت همان استاندارد ایزو10006 هست ک ایزو21500 راهنمایی جهت مدیریت پروژه همچنین فرایند مرتبط ک ایزو21500 تحت پوشش خود قرار میدهد .

ایزو10006:2017 بمفاهیم مدیریت کیفیت پروژه همچنین سیستم مدیریت کیفیت اشاره مینماید موارد ذکر شده بصورت جداگانه مشخص میشود همانند زیر :

مدیریت کیفیت پروژه ISO10006:2017    شامل :

سیستم مدیریت کیفیت پروژه

مسئولیت مدیریت پروژه

مدیریت منابع پروژه

تحقق محصول خدمات پروژه

اندازه گیری تجزیه همچنین تحلیل وبهبود پروژه

سیستم مدیریت کیفیت پروژه شامل :

مشخصات پروژه

اصول مدیریت کیفیت پروژه

فرآیند مدیریت کیفیت پروژه

طرح کیفیت جهت پروژه

معرفی استاندارد ISO10006:2017

استاندارد ایزو10006 دستورالعمل مدیریت کیفیت پروژه ر افراهم مینماید استاندارد ایزو10006 اصول همچنین شیوه مدیریت کیفیت ر انیز تعیین مینماید بنابراین اجرای استاندارد ایزو10006 جهت دستیابی ب اهداف کیفیت پروژه اهمیت داشته

استاندارد ایزو10006 توسط استاندارد ایزو9000:2015 همچنین ایزو9001:2015 هماهنگ شده همچنین دستورالعمل داده شده استاندارد ایزو21500:2012 رانیز تکمیل نماید پس بنابراین بهتر میباشد متقاضی اخذ گواهینامه ایزو10006 همزمان گواهینامه ایزو9001 اخذ نماید

استاندارد ایزو10006 رویکرد فرآیندی راک شامل چرخه برنامه ، انجام ، چک ، قانون ( PDCA ) همچنین تفکر مبتنی برریسک بکار میگیرد مفهوم مدیریت کیفیت پروژه همچنین سیستمهای مدیریت کیفیت پروژه بشرح زیر میباشد :

فرایند پروژه ک د رسیستم مدیریت پروژه مدیریت میشوند همچنین کیفیت خروجیهای پروژه بشکل محصولات ، خدمات عدم رعایت موارد میتواند اثرات قابل توجهی جهت محصولات همچنین خدمات پروژه مشتری پروژه همچنین سایر اشخاص مورد علاقه داشته باشد

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو10006 بدنبال مراکز صدور گواهی ایزو10006 فوری میباشند بدلیل اینکه پیش نیاز شرکت د رمناقصات مخصوصا شرکتهای پروژه محور اخذ گواهینامه ایزو10006 میباشد

بیشتر بخوانیم :

ISO9001:2015    سیستم مدیریت کیفیت

ISO9004   مدیریت جهت موفقیت پایدار سازمان

ISO10005   مدیریت کیفیت دستورالعمل جهت برنامه های کیفیت

ISO10007   مدیریت کیفیت دستورالعمل مدیریت پیکربندی

ISO/TR10013   دستورالعمل اسناد سیستم مدیریت کیفیت

ISO10014   مدیریت کیفیت دستورالعمل جهت تحقق مزایای مالی اقتصادی

ISO10015    دستورالعمل جهت آموزش

ISO19011    دستورالعمل جهت حسابرسی سیستم مدیریت

ISO21500:2012   دستورالعمل راهنمایی مدیریت پروژه

متقاضیان محترم اخذ گواهینامه ایزو 10006 ، اخذ گواهی نامه ایزو فوری توسط موتورجستجوگر WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف زیر میباشند :

اخذ گواهینامه ایزو10006 فوری

ISO10006  فوری

گرفتن گواهینامه ایزو21500 فوری

ISO21500 فوری

شرایط اخذ گواهینامه فوری ایزو

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو فوری

اخذ گواهینامه جهت مدیریت پروژه

مدرک ایزو10006

اخذ گواهینامه ایزو10006 جهت شرکت نفت وگاز

اخذ فوری گواهینامه ایزو10006 جهت شرکت د رمناقصه

بامادرارتباط باشید.......

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
4
صفحات بازدید شده
23670
صفحات بازدید شده امروز
2325
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
1994
بازدیدکنندگان دیروز
1
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
23670
بازدید کنندگان هفته گذشته
4
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r