992

گرفتن گواهینامه ایزو لیست استاندارد ایزو ( ISO )

ایزو استاندارد جهانی میباشد سازمان استاندارد ایزو استقرار یافته درژنو سوئیس بنا بتشخیص اعضا این سازمان استاندرد ایزو تعیین ویا ویرایش میگردد . استاندارد ایزو درسال 1987 توسط کمیته فنی 176 ( ISO / TC 176 ) سری استاندارد ISO9000 رابه جهانیان ارائه نمود . استاندارد ایزو درسطح وسیع استاندرد کلی و جزئی جهت هماهنگ کردن استانداردهای متفاوت جهانی میپردازد ، اعضا سازمان جهانی ایزو توسط وضع استاندارد جدید سعی داشته کیفیت خدمات ویا تولیدات رابالابرده ویا اینکه باوضع استاندارد جدید راندمان کاری سازمان ، موسسات ، کارخانجات ودرکل خدمات وکالای تولیدی رابالا ببرند . درحقیقت سازمان استاندارد ایزو کمک میکند بهبالا بردن سطح کیفی وهمچنین کمی خدمات ویا کالاهای تولید شده .

سازمان استاندارد جهانی ایزو ( ISO ) جهت بهره بری تمامی مشاغل استاندارد مربوط بهمان کسب و کار راوضع نموده البته استاندارد ایزو9000 ( ISO9000 ) استاندارد مرجع ومادر تمامی استانداردها بوده استاندارد ایزو9000 تعاریف کلی مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت میکند هدف ازتدوین استاندارد ایزو9000 بوجود اوردن الگویی بین المللی جهت پیاده سازی وهمچنین استقرار سیستم مدیریت و تضمین کیفیت بوده که البته مورد استقبال وسیع سطح جهانی گردید .

لیست استاندارد ایزو ( ISO )

حدود 300 استاندارد ایزو بصورت عمومی دردست رس هستند

ایزو 7 : استاندارد ایزو 7 جهت استاندارد جوشکاری ، قلاویز لوله درفشار وموانع عبور هوا

ایزو9 : استاندارد ایزو 9 جهت استاندارد اطلاعات واسناد

ایزو 16 : استاندارد ایزو 16 جهت صوت شناسی میباشد

ایزو 31 : استاندارد ایزو31 جهت استاندارد کمی ومقداری

ایزو 1 68 : ایزو 68 جهت استاندارد متریک پیچ و قلاویز

ایزو 216 : استاندارد ایزو216 مربوط به اندازهای استاندارد کاغذ میباشد

ایزو 2003-226 : استاندارد ایزو2003-226 جهت استاندارد بلندی صدا برحسب همگنی شدت صدا

ایزو 1-228 : ایزو1-228 جهت جوشکاری ومفصل بندی لوله برحسب طراحی تحمل فشاروابعاد

ایزو 1984-233 : ایزو1984-233 جهت اطلاعات و اسناد

ایزو 262 : ایزو262 جهت استاندارد اندازه ای و متریک ، پیچ و مهره

ایزو 500 : ایزو500 جهت استاندارد تراکتور

ایزو 639 : ایزو639 جهت استاندارد کد

ایزو 657 : ایزو657 جهت استاندارد ورقهای گرم فولادی

ایزو 668 : ایزو668 جهت استاندارد کانتینرهای کشتی رانی

ایزو 690 : ایزو690 جهت استاندارد منابع و ماخذ

ایزو 732 : ایزو732 جهت استاندارد عکاسی و فیلم برداری

ایزو 838 : ایزو838 جهت استاندارد صحافی و منگنه

ایزو 999 : ایزو999 جهت استاندارد سازی راهنمای فهرست بندی

ایزو 1000 تا ایزو 9999 ( ISO1000 / ISO9999 )

ایزو1000 : ایزو 1000 جهت استاندارد الکترونیک ، کامپیوتر

ایزو 1004 : ایزو1004 جهت استاندارد مرکبهای مغناطیسی ( خاصیت و ترکیب شناسی )

ایزو 1007 : ایزو1007 جهت استاندارد فرمت فیلمهای 135 میلی متری

ایزو 1539 : ایزو1539 جهت استاندارد زبان برنامه نویسی

ایزو 2022 : ایزو2022 جهت استاندارد فناوری اطلاعات

ایزو 2108 : ایزو2108 جهت استاندارد شماره گذاری کتاب شابک

ایزو 2171 : ایزو2171 جهت استاندارد محصولات گیاهی و اردی

ایزو 2281 : ایزو2281 جهت استاندارد ساعت ضد آب

ایزو 2533 : ایزو2533 جهت استاندارد جو وفشارهوا

ایزو 3082 : ایزو3082 جهت استاندارد سنگ آهن

ایزو 3166 : استاندارد ایزو3166 جهت کد کشورها و مناطق مربوطه جهت استفاده اپراتورهای تلفن

ایزو 3506 : استاندارد ایزو3506 مربوط به جلوگیری از زنگ زدگی وهمچنین ضدزنگ میباشد

ایزو 3632 : استاندارد ایزو3632 مربوط به کنترل کیفیت زعفران میباشد کارفرمایان محترمی که میخواهند صادرات زعفران به کشورهای حوزه خلیج فارس ویاحتی صادرات به اروپا را داشته باشند میتوانند از استاندارد ایزو3632 بهره ببرند

ایزو 3635 : استاندارد ایزو3635 جهت اندازه گیری دقیق سایز لباس برحسب جثه مشتری میباشد تولیدکنندگان البسه و پوشاک نیز میتوانند جهت بهره بری از استاندارد ایزو3635 گواهینامه استاندارد ISO3635 بهره ببرند

ایزو 3864 : ایزو3864 جهت استاندارد نمایه های امنیتی

ایزو 3901 : ایزو3901 جهت استاندارد کد ضبط میباشد

ایزو 3977 : ایزو3977 جهت استاندارد توربین های گازی معرفی شده

ایزو 4157 : ایزو4157 جهت استاندارد تقسیم بندی ساختمان ( معماری ) تعریف شده

ایزو 3157 : ایزو3157 جهت استاندارد ساخت و ساز تعریف شده

ایزو 4217 : استاندارد ایزو4217 جهت کامپیوتر میباشد

ایزو 1991-4873 : استاندارد ایزو4873 ویرایش 1991 مربوط به مبادلات اطلاعاتی کدهای 8 رقمی میباشد

ایزو 5167 : استاندارد ایزو5167 تعریف کلی اندازه گیری جریان سیار قطع برش عمودی ، دهانه صفحات فلزی ، قطر دهانه لوله وهمچنین استاندارد دهانه واشر ولوله ها میباشد

ایزو 5455 : ایزو5455 جهت استاندارد معیار نقشه کشی میباشد

ایزو 5775 : استاندارد ایزو5775 جهت ساخت تایر وهمچنین آج بیرونی تایر میباشد

ایزو 5800 : استاندارد ایزو5800 مربوط به سرعت عکاسی میباشد

ایزو 6344 : استاندارد ایزو6344 تعریف کلی پوشش سطوح تراشکاری و بررسی اندازه تراش

ایزو 6709 : استاندارد ایزو6709 تعریف کلی طول ، عرض وهمچنین ارتفاع رابیان میکند

ایزو 6946 : استاندارد ایزو6946 تعریف اجزا وترکیبات ساخت محاسبه مقاومت گرمایی وعبور گرما

ایزو 7002 : استاندارد ایزو7002 تعریف کلی تولیدات غذایی کشاورزی رانیز بیان میدارد

ایزو 7501 : استاندارد ایزو7501 مربوط به استاندارد کارتهای شناسایی

ایزو 7736 : استاندارد ایزو7736 تعریف فضای قرار گرفتن رادیودراتاق ماشین رادارد

ایزو 7816 : استاندارد ایزو7816 تعریف استاندارد کارتهای هوشمند رانیز دارد

ایزو 8373 : ایزو8373 استاندارد صنایع سازنده ربوت

ایزو 8501 : ایزو8501 استاندارد امادگی اهن جهت رنگ

ایزو 8555 : استاندارد ایزو8555 تعریف استاندارد سیستم مدیریت محیطی

ایزو 9000 : استاندارد ایزو9000 تعریف استاندارد مدیریت کیفیت جامع

ایزو 9001 : استاندارد ایزو9001 تعریف استاندارد مدیریت کیفیت

ایزو 9407 : استاندار ایزو9407 تعریف استاندارد اندازه پا جهت تولید کفش

ایزو 9564 : استاندارد ایزو9564 تعریف کلی استاندارد بانکداری

ایزو 9869 : استاندارد ایزو9869 تعریف کلی استاندارد عایق بندی گرمایی

ایزو 9999 : استاندارد ایزو9999 تعریف کلی استاندارد کمک فنی به افراد ناتوان وهمچنین معلول

ایزو10000 الی ایزو19999

لیست مهمترین استاندارد تعریف شده ایزو جهت مشاغل

ایزو 10002 : ایزو10002 استاندارد بررسی شکایت مشتری

ایزو 10004 : استاندارد ایزو10004 استاندارد جهت رضایت مشتریان CRM

ایزو 10006 : استاندارد ایزو10006 جهت مدیریت کیفیت راهنمای کیفیت درمدیریت پروژه

ایزو 10007 : استاندارد ایزو10007 جهت مدیریت کیفیت درمدیریت اقتضایی

ایزو 10077 : استاندارد ایزو10077 تعریف کلی پنجره دوجداره ( عایق صدا حرارتی و... )

ایزو 10211 : استاندارد ایزو10211 جهت استاندارد گرمایی پل ها

ایزو 10303 : ایزو10303 استاندارد سیستم های صنعتی یکپارچه

ایزو 10487 : استاندارد ایزو10487 جهت تعریف استاندارد ناوگان مسافر کشی

ایزو 11180 : استاندارد ایزو11180 جهت نشانی یابی پستی

ایزو 13239 : استاندار ایزو13239 تعریف کلی استاندارد اس کیو ال چند رسانه ای

ایزو 2003-13485 : استاندارد ایزو2003-13485 تعریف کلی استاندارد سیستم ها جهت تولید ابزار پزشکی ( ایزو13485 جهت تولید تجهیزات پزشکی )

ایزو 13616 : استاندارد ایزو13616 تعریف کدگذاری بانکی

ایزو 14000 : استاندارد ایزو14000 مربوط استانداردهای مدیریت محیطی

ایزو 14001 : استاندارد ایزو14001 تعریف کلی مدیریت محیطی

ایزو 14064 : استاندارد ایزو14064 تعریف استاندارد گازهای گلخانه ای

ایزو 14230 : استاندارد ایزو14230 جهت وسایل حمل و نقل جاده ای

ایزو 14644 : استاندارد ایزو14644 مربوط استاندارد نظارت محیطی سیستم تهویه مطبوع

ایزو 14971 : استاندارد ایزو14971 تعریف استاندارد وسایل پزشکی و دارویی مدیریت ریسک جهت اقلام دارویی وهمچنین پزشکی

ایزو 15099 : استاندارد ایزو15099 جهت خصوصیات گرمایشی پنجره وهمچنین درب ها

ایزو 15189 : استاندارد ایزو15189 جهت آزمایشگاه پزشکی

ایزو 2013 2002 15614 : استاندارد ایزو15614 جهت خصوصیات جوشکاری

ایزو 16500 : استاندارد ایزو16500 جهت دستگاه دیجیتال ( صوتی و تصویری )

ایزو 2003-17024 : استاندارد ایزو17024 امکانات لازم جهت حفظ ایمنی درمحیط کار

ایزو 17025 : استاندارد ایزو17025 جهت آزمایشگاه

ایزو 17776 : استاندارد ایزو17776 جهت صنایع تولید کننده نفت خام

ایزو20000 الی ایزو29999

ایزو 2005-20000 : استاندارد ایزو20000 جهت مدیریت آی تی

ایزو 22000 : استاندارد ایزو22000 جهت صنایع غذایی

ایزو 22003 : استاندارد ایزو22003 جهت مدیریت سلامت غذایی ویژه جهت بدن انسان

ایزو 27001 : استاندارد ایزو27001 جهت فناوری اطلاعات

ایزو 38500 : استاندارد ایزو38500 جهت شخصیت نظارت برفناوری اطلاعات

لیست تقریبا کامل مباب استانداردهای کلی ایزو ( ISO ) ذکر شد

متقاضیان محترم جهت اخذ گواهی نامه ایزو بسته بنوع تولیدات ، خدمات میتوانند هرنوع گواهینامه ایزو مناسب چارت سازمانی خودرا تهیه نمایند . شرکت ایران گواه امادگی لازم جهت مشاوره بمتقاضیان اخذ مدرک ایزو جهت هرگونه استاندارد ایزو دارد تابهترین خدمات پشتیبانی ، مشاوره ای ، گرفتن گواهی نامه ایزو درکمترین زمان ممکن وهمچنین گرفتن مدرک ایزو باکمترین هزینه ممکن توسط شرکت ایران گواه امکان پذیر میباشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر گرفتن انواع گواهینامه استاندارد ایزو ویا هرگونه مدرک دیگر بامشاوران شرکت ایران گواه تماس حاصل فرمایید

متقاضیان اخذ گواهینامه استاندارد ایزو باسرچ درسایتهای جستجو گر همانند WWW.GOOGLE.COM بدنبال اهداف ذیل میگردند :

گرفتن گواهینامه ایزو درکمترین زمان ممکن , گرفتن گواهی نامه ایزو باکمترین هزینه, اخذ مدرک ایزو سریع و ارزان, گواهینامه ایزو ازکجا تهیه کنم, مدرک ایزو کجا بگیرم, استاندارد ایزو جهت اصناف مختلف, لیست انواع استاندارد ایزو, لیست شرکت گواهی دهنده ایزو, شرکت گواهی دهنده ایزو, ایزو, ایزو چیست, استاندارد ایزو چیست, ایزو به چه درد میخورد, جهت اخذ گواهینامه ایزو به کدام شرکت اعتماد کنم

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.SYSTEMKARAN.IR

WWW.TKARAN.IR

مطالب مرتبط :

صدور گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو ازکجا بگیرم

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو9001آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
4
صفحات بازدید شده
23693
صفحات بازدید شده امروز
2348
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
1994
بازدیدکنندگان دیروز
1
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
23693
بازدید کنندگان هفته گذشته
4
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r