ایزو90012015

استاندارد ایزو9001:2015 ( ISO9001:2015 ) ویرایش جدید

استاندارد ایزو9001 ( ISO9001 ) بعدازگذشت 7 سال بازنگری شد ، ویرایش جدید استاندارد 9001:2015 بدنبال ساختار سطحی بالاتر بسازمان ، ذینفعان وهمچنین بدنبال استفاده آسانتر دررابطه باسایر استانداردهای سیستم مدیریت میباشد .

استاندارد ایزو9001 (ISO9001 ) درویرایش ایزو9001:2015 نگاهی ویژه بتعهدات ، فرصتها وهمچنین ریسکهای کسب و کار نیز دارا میباشد درحالیکه استاندارد ایزو9001:2008 ( ISO9001:2008 ) بدان نپرداخته . ساختار جدید استاندارد ایزو9001:2015 ( ISO9001:2015 ) درذیل نشان داده شده

ISO 9001 2015 Structure

 

تغییرات استاندارد ISO 9001:2015 نسبت به ISO 9001:2008

تفاوت استاندارد ISO 9001:2015 با استاندارد ISO 9001:2008 بگستردگی تفاوت استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۹۴ با ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۰ نیست، اما توسط نگرشی تخصصی تراین استاندارد باشرایط روز وپیشرفتها وتغییرات سریع محیط کسب ‌و کار درقرن ۲۱ هماهنگ می‌شود.

مهم‌ترین تغییرات ISO 9001:2015 نسبت به ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ به شرحذیل است:

وارد کردن تعاریف در متن استاندارد ISO 9001:2015

استاندارد ISO 9001:2008 تعاریف به استاندارد ISO 9000 ارجاع داده شده بود امادر ISO9001:2015تعاریف مورد استفاده بداخل متن استاندارد آورده شده مانند استاندارد ISO 22000 و ISO 13485 و ISO/TS 16949 و

ایزو 9001:2015 ( ISO9001:2015 ) از 8 بند به 10 بند تغییر یافته

مدیریت ریسک

استاندارد ISO 9001:2015 دارای دید پیشگیرانه میباشد برشناسایی خطرات بالقوه جهت کیفیت محصول وآنچه باعث نارضایتی مشتری وسپس زیان سازمان میگردد وتعیین وانجام اقدامات پیشگیرانه بمنظور کنترل انها دارای تأکید میباشد. ریسک‌ها میبایست بطور همه جانبه شناسایی، تحلیل وکنترل شوند چنانچه مسئله درمدیریت طراحی وکنترل تغییرات وکنترل ریسک فرآیندهای برون‌سپاری شده، طراحی و توسعه محصول و غیره نمود یافته و سازمان میبایست روشی جهت شناسایی وارزیابی ریسک وکنترل داشته باشد .

تأکید بر ایجاد ارزش برای مشتری و سازمان

ISO 9001:2015 باتوجه بوجود رقابت شدید دربازار کسب ‌و کار وهمچنین جهانی شدن بازارها بدنبال فراتر رفتن ازخواست مشتریان وسودآوری جهت رونق کار آنها و بطبع رقابت پذیری وسودآوری سازمان هست دردنیای امروز اگر سازمانی بدنبال ارزش آفرینی واستفاده ازتمام ظرفیت خود نباشد محکوم بنابودی میباشد

تغییرات در مستندسازی اطلاعات

استاندارد ISO 9001:2015 تأکید کمتری بجهت مستندسازی روشهای اجرایی ودستورالعملها نسبت به ISO9001:2008 دارد درمقابل برمستند کردن اطلاعات حیاتی و کلیدی تأکید دارد.

استاندارد ایزو ISO 9001:2015 ساختار مستندات تغییراتی نسبت بویرایشهای قبلی استاندارد ISO 9001 دارد : مثال الزام تهیه نظامنامه کیفیت حذف گردیده

استاندارد ایزو9001:2015 معنای مستندسازی ازتنها تدوین یکسری دستورالعمل فراتر رفته وگسترش یافته ، تبدیل به ثبت اطلاعات قابل استفاده گردیده.

استاندارد ISO 9001:2015 مدارک وسوابق جا بجا شده‌اند یعنی ارزش مستندسازی واستفاده مناسب ازسوابق ودانش سازمانی بشدت افزایش یافته.

توجه به مفهوم سازمان و محیط سازمانی

ایزو ۹۰۰۱:2015 برارائه خدمات مناسب بمشتری و service-based بودن سازمان‌ها تأکید داشته ، پاسخ‌گوی نیازها وشرایط کسب‌وکار توسط سازمان طی استانداردISO9001:2015 بطور مشخصی الزام گردیده.

برون سپاری فعالیتها

استاندارد ISO 9001:2015 برکنترل ، قابل‌شناسایی و ردیابی بودن امور تخصصی ، برون سپاری فعالیتها ، فرایندها تاکید خاصی مینماید .

رهبری در سازمان

مدیر ارشد دراستاندارد ISO 9001:2015 به رهبر سازمان تغییر یافته وتأکید زیادی بر رهبری و همسو کردن اهداف دارد

حذف نماینده مدیریت

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ مدیریت ارشد باید یکی از مدیران شرکت را بعنوان نماینده مدیریت منصوب کند. منتهادر استاندارد ایزو ۹۰۰۱ سال ۲۰۱۵ هر چند ازمدیر می‌خواهد مسئولیت نظارت برسیستم مدیریت مشخص کند منتها مجبور نمی‌کند شخصی بعنوان نماینده مدیریت درامر کیفیت منصوب کند.

عدم الزام سازمان به تدوین نظامنامه کیفیت

استاندارد ISO 9001:2015 نیاز بنظامنامه کیفیت بعنوان الزام خواسته نشده منتها همانند استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ ازسازمان خواسته کدامنه سیستم مدیریت خود و فرآیندها را تعریف کند.

جهت ارتقا استاندارد ISO 9001:2008 به استاندارد ISO 9001:2015 سازمان‌ها میبایست چه‌کار کنند؟

مشاور در گام اول یک گپ آنالیز انجام داده وضعیت پیاده‌سازی سیستم و به‌روزآوری را بررسی و با الزامات ISO 9001:2015 مقایسه می‌نماید.

سپس آموزش الزامات ISO 9001:2015 به کمیته راهبری و اجرایی داده شود.

مستندات موردنیاز جهت سیستم باتوجه به الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ اصلاح می‌شود.

سپس سازمان اقدام به اجرای سیستم اصلاح‌شده می‌نماید و اصلاحات لازم رادر صورت نیاز انجام می‌دهد.

سپس بعدازگذشت مدت‌زمان کافی ازاجرای سیستم ممیزی داخلی برمبنای استاندارد ۱۹۰۱۱ آموزش انجام می‌شود.

بعد ازرفع ایرادات مشاهده‌شده جلسه بازنگری مدیریت برگزار می‌شود.

سپس قرارداد با شرکت ایران گواه منعقد و مجریان شرکت جهت صدور گواهینامه اقدام مینمایند.

پس ازممیزی شرکت ایران گواه ( درصورتیکه CB , AB داخلی استفاده گردد ) مغایرات جهت رفع بشرکت اعلام می‌شود شرکت میبایست درزمان تعیین‌شده مغایرات رارفع کرده

پس ازرفع عدم‌انطباق‌های احتمالی گواهینامه ISO 9001:2015 توسط شرکت ایران گواه صادر می‌شود.

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
4
صفحات بازدید شده
23655
صفحات بازدید شده امروز
2310
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
1994
بازدیدکنندگان دیروز
1
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
23655
بازدید کنندگان هفته گذشته
4
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r